Technikum Nr 1,
ul. Towarnickiego 4, 35-010 Rzeszów

Tel. 17 748 21 50
sekretariat@zs1.resman.pl

Technik Urządzeń Sanitarnych

Super User

Absolwent szkoły jest przygotowywany do :

-zdania matury

-zdania egzaminów zawodowych  w zakresie 3 kwalifikacji : B8, B9, B27 (kwalifikacje obowiązują klasy do rocznika 2016/2017), uprawniających go uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik urządzeń sanitarnych.

Nabywane umiejętności:

-wykonywania określonych robót budowlanych z zakresu kwalifikacji B8 : 

Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci wodociągowych ,kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych,

- wykonywania określonych robót  z zakresu kwalifikacji B9:

Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji :wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

- wykonywania określonych robót  z zakresu kwalifikacji B27 :     

Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci i instalacji :wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, sieci i węzłów ciepłowniczych oraz instalacji grzewczych, instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Efekty kształcenia:

-podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

-organizacja pracy małych zespołów

-przestrzeganie zasad bhp w budownictwie

-kompetencje personalne i społeczne

Przebieg kształcenia:

Nauka odbywa się w pracowniach zawodowych wyposażonych w materiały dydaktyczne i środki audiowizualne , uczeń korzysta z oprogramowania komputerowego zawodowego do nauczania: kosztorysowania (NORMA), dokumentacji (AUTOCAD),

kształcenie praktyczne odbywa się w warsztatach Centrum Kształcenia Praktycznego w Rzeszowie.

 Uczeń realizuje 4 tygodniowa praktykę zawodową w klasie 3,która odbywa w przedsiębiorstwach instalacyjnych Miasta Rzeszowa.

W realizacji programu szkoła wykorzystuje spotkania seminaryjne i szkoleniowe prowadzone przez przedstawicieli firm instalacyjnych .

 Perspektywy zawodowe:

Dalsze kształcenie na wyższych uczelniach technicznych, możliwość podjęcia pracy w biurach projektowych, firmach wykonawczych, zakładach produkcyjnych. Prowadzenie własnej działalności gospodarczej w ramach firm usługowych i produkcyjnych.