Technikum Nr 1,
ul. Towarnickiego 4, 35-010 Rzeszów

Tel. 17 748 21 50
sekretariat@zs1.resman.pl

Technik inżynierii sanitarnej - 4 letnie 2017/2018

Super User

  

Technik inżynierii sanitarnej to zawód, który przygotowuje ucznia do wykonywania  prac związanych
z montażem i eksploatacją urządzeń sanitarnych, instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacji i klimatyzacji oraz sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, sieci i węzłów ciepłowniczych, stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, zbiorników wodociągowych, gazowych itp.

Podczas zajęć teoretycznych uczeń zdobywa wiedzę z zakresu:

·        wykonywania prac związanych z montażem,  konserwacją, naprawą i modernizacją sieci komunalnych
i instalacji sanitarnych

·        organizacji i koordynowania robót przygotowawczych i montażowych podczas budowy sieci i instalacji

·        kontroli eksploatacji sieci i instalacji oraz obiektów mieszkalnych, użyteczności publicznej, przemysłowych w zakresie  wyposażenia sanitarnego i instalacji technologicznych

·        projektowania instalacji sanitarnych i sieci komunalnych, sporządzania kosztorysów robót instalacyjnych, przygotowywania dokumentacji przetargowej

·        posługiwania się dokumentacją techniczną, wykonywania rysunków sieci i instalacji sanitarnych

·        stosowania przepisów prawa budowlanego, norm technicznych obowiązujących w technice sanitarnej

·        stosowania technologii informacyjnej w projektowaniu i wykonywaniu zadań zawodowych

·        technologii odnawialnych źródeł energii, uzdatniania wody, oczyszczania ścieków, unieszkodliwiania odpadów

·        podejmowania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej

·        kierowania zespołami  pracowniczymi, sprawowania nadzoru budowlanego

·        prowadzenia dokumentacji budowy

 Oprócz wiedzy teoretycznej uczniowie nabywają praktycznych umiejętności zawodowych w czasie zajęć praktycznych, praktyk zawodowych organizowanych w kraju i za granicą oraz podczas szkoleń prowadzonych  przez specjalistyczne firmy instalacyjne,

Po ukończeniu szkoły uczeń może kontynuować kształcenie w wybranej uczelni technicznej, założyć własną firmę instalacyjną lub podjąć pracę w kraju, czy za granicą.

Absolwent szkoły ma możliwość uzyskania uprawnień umożliwiających wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w branży instalacyjnej, może zdobywać dodatkowe uprawnienia energetyczne lub świadectwa kwalifikacji dotyczące pracy z gazem i parą technologiczną

Technik inżynierii sanitarnej może zatrudnić się w:

·        przedsiębiorstwach komunalnych  /przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji, przedsiębiorstwo energetyki cieplnej, zakłady gazownictwa/

·         w przedsiębiorstwach  budowlanych

·         firmach wykonawczych branży instalacyjno – budowlanej

·        biurach projektowych

·        jednostkach nadzoru budowlanego 

·        administracjach budynków mieszkalnych

·        składach i hurtowniach materiałów instalacyjnych

·        w zakładach ochrony środowiska

·        laboratoriach materiałów i wyrobów instalacyjnych

·        stacjach uzdatniania wody

·        oczyszczalniach ścieków 

·        instytucjach naukowo-badawczych

 

W zawodzie wyodrębniono dwie kwalifikacje

·        BD.05 Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

·        BD.22 Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

 

TECHNIK BUDOWNICTWA

 

Poznaj swoje przyszłe kwalifikacje zawodowe

BD.29   Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych.

BD.30  Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

 

Co możesz dalej robić?

- zdobyć uprawnienia budowlane

- studiować na wybranych kierunkach

- zdobywać pokrewne kwalifikacje

- założyć własną firmę

 

Gdzie możesz pracować?

- na budowach w kraju i za granicą

- w biurach projektów

- w wytwórniach materiałów budowlanych

- w hurtowniach i składach budowlanych

- u siebie,  we własnej firmie