Technikum Nr 1,
ul. Towarnickiego 4, 35-010 Rzeszów

Tel. 17 748 21 50
sekretariat@zs1.resman.pl

Technik inżynierii sanitarnej - 4 letnie 2017/2018

Super User

 

Absolwent szkoły jest przygotowywany do :

-zdania matury

-zdania egzaminów zawodowych  w zakresie 2 kwalifikacji : BD.05, BD.22 (kwalifikacje obowiązują od roku szkolnego 2017/2018), uprawniających go uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik inżynierii sanitarnej.

Nabywane umiejętności:

- wykonywania określonych robót instalacyjnych i sieciowych z zakresu kwalifikacji BD.05 : 

wykonywanie robót związanych z budową, remontem instalacji i sieci wodociągowych ,kanalizacyjnych, gazowych, instalacji grzewczych, sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych,

- organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych BD.22:

organizacja, kontrolowanie robót instalacyjnych i sieci wodociągowych ,kanalizacyjnych, gazowych, instalacji grzewczych, sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych, sporządzanie dokumentacji technicznych, sporządzanie przedmiarów i kosztorysów robót instalacyjnych i sieciowych.

 

Efekty kształcenia:

-podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

-organizacja pracy małych zespołów

-przestrzeganie zasad bhp w budownictwie

-kompetencje personalne i społeczne

Przebieg kształcenia:

Nauka odbywa się w pracowniach zawodowych wyposażonych w materiały dydaktyczne i środki audiowizualne , uczeń korzysta z oprogramowania komputerowego zawodowego do nauczania: kosztorysowania (NORMA), dokumentacji (AUTOCAD),

kształcenie praktyczne odbywa się w warsztatach Centrum Kształcenia Praktycznego w Rzeszowie.

 Uczeń realizuje 4 tygodniowa praktykę zawodową w klasie 3,która odbywa w przedsiębiorstwach instalacyjnych Miasta Rzeszowa.

W realizacji programu szkoła wykorzystuje spotkania seminaryjne i szkoleniowe prowadzone przez przedstawicieli firm instalacyjnych .

 Perspektywy zawodowe:

Dalsze kształcenie na wyższych uczelniach technicznych, możliwość podjęcia pracy w biurach projektowych, firmach wykonawczych, zakładach produkcyjnych. Prowadzenie własnej działalności gospodarczej w ramach firm usługowych i produkcyjnych.