Technikum Nr 1,
ul. Towarnickiego 4, 35-010 Rzeszów

Tel. 17 748 21 50
sekretariat@zs1.resman.pl

Technik budownictwa 4 - letnie 2017 /2018

Super User

   

Absolwent szkoły jest przygotowywany do :

-zdania matury

-zdania egzaminów zawodowych  w zakresie 2 kwalifikacji : BD.29, BD.30 (kwalifikacje obowiązują od roku szkolnego 2017/2018), uprawniających go uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik budownictwa.

Poza tym  po uzupełnieniu dodatkowych  kwalifikacji na kursach kwalifikacyjnych może po zdaniu z nich egzaminów uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie: technik drogownictwa  i technik dróg i mostów kolejowych.

Nabywane umiejętności:

-wykonywania określonych robót budowlanych z zakresu kwalifikacji BD.29 :  

przygotowanie zapraw murarskich, zbrojeniowych, betoniarskich, wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych, wykonywania remontów,

-wykonywania określonych robót  z zakresu kwalifikacji BD.30 :

organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy i wykonywaniem robót ziemnych, robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych, robót związanych z otrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej, sporządzania kosztorysów i przygotowania dokumentacji przetargowej.

Efekty kształcenia:

-podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

-organizacja pracy małych zespołów

-przestrzeganie zasad bhp w budownictwie

-kompetencje personalne i społeczne

Przebieg kształcenia:

Nauka odbywa się w pracowniach zawodowych wyposażonych w materiały dydaktyczne i środki audiowizualne , uczeń korzysta z oprogramowania komputerowego zawodowego do nauczania: kosztorysowania (NORMA), dokumentacji (AUTOCAD), konstrukcji (SPECBUD).

Kształcenie praktyczne odbywa się w warsztatach Centrum Kształcenia Praktycznego w Rzeszowie.

 Uczeń realizuje 4 tygodniowa praktykę zawodową w klasie 3, która odbywa w przedsiębiorstwach budowlanych Miasta Rzeszowa.

W realizacji programu szkoła wykorzystuje spotkania seminaryjne i szkoleniowe prowadzone przez przedstawicieli firm budowlanych z całej Polski.

  Perspektywy zawodowe:

Dalsze kształcenie na wyższych uczelniach technicznych, możliwość podjęcia pracy w biurach projektowych, firmach wykonawczych, zakładach produkcyjnych. Prowadzenie własnej działalności gospodarczej w ramach firm usługowych i produkcyjnych.

   

Kategoria: