Technikum Nr 1,
ul. Towarnickiego 4, 35-010 Rzeszów

Tel. 17 748 21 50
sekretariat@zs1.resman.pl

Przedmioty zawodowe

Super User

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym TB

 •   budownictwo ogólne
 •   dokumentacja techniczna
 •   język obcy zawodowy
 •   działalność gospodarcza w budownictwie
 •   technologia murarstwa i tynkarstwa
 •   organizacja robót budowlanych
 •   kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa

  Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym TB

 •   pracownia dokumentacji technicznej
 •   zajęcia praktyczne
 •   pracownia organizacji robót budowlanych
 •   pracownia kosztorysowania i dokumentacji przetargowej
BUDOWNICTWO OGÓLNE   Klasa I, II, III   180 godz.

Działy tematyczne: 
1. Obiekty budowlane i ich elementy
2. Materiały budowlane 
3. Pomiary w budownictwie 
4. Organizacja i zagospodarowanie terenu budowy
5. Statyka budowli
6. Grunty budowlane
7. Bezpieczne wykonywanie pracy

Planowane zadania:

·         Klasyfikowanie obiektów budowlanych według określonych kryteriów. Zadanie polega na zakwalifikowaniu obiektu budowlanego do odpowiedniej grupy. Na podstawie otrzymanych materiałów zawierających krótki opis obiektu budowlanego lub ilustrację uczniowie przyporządkowują obiekt do danej grupy. Wskazane jest przygotowanie karty pracy ucznia do tego ćwiczenia. Ćwiczenie to powinno być wykonane indywidualnie.

·         Klasyfikowanie elementów budowlanych według określonych kryteriów. Na podstawie otrzymanych rysunków: rozpoznaj i zaznacz elementy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne budynku, omów technologie wykonania danego obiektu, scharakteryzuj rodzaje instalacji budowlanych i ich elementy w danym budynku. Na otrzymanych przez nauczyciela rysunkach budynków określ i nazwij elementy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne budynku, omów technologie wykonania obiektu, nazwij rodzaj instalacji, w które powinien być wyposażony obiekt i omów ich elementy. Uzasadnij kolejne etapy wypowiedzi. Prace wykonujesz na karcie pracy otrzymanej od nauczyciela i w wyznaczonym przez nauczyciela czasie, a następnie dokonujesz jej prezentacji.

·         Rozpoznawanie materiałów budowlanych stosowanych w budownictwie. Otrzymałeś od nauczyciela próbki materiałów budowlanych rozpoznaj je, scharakteryzuj ich własności i omów zastosowanie. Prace wykonaj indywidualnie, jej efekty zapisz na karcie pracy, a następnie zaprezentujesz je na forum grupy w czasie wyznaczonym przez nauczyciela. Twój zapis i prezentacja zostaną ocenione.

·         Dobieranie przyrządów pomiarowych i kontrolnych w robotach budowlanych. Pierwszym etapem pracy jest podział na grupy, każda grupa otrzymuje instrukcję do wykonania ćwiczenia. Po wykonaniu ćwiczenia każda grupa przedstawia swoje rozwiązania. Następnym etapem jest dyskusja nad przedstawionymi rozwiązaniami.

·         Zasady przedmiarowania. Wykonaj przedmiar ściany. Zadanie należy wykonać w grupach czteroosobowych współpracując ze sobą, jedna z osób jest liderem, który zaprezentuje wyniki pracy i wskaże wkład pracy każdej z osób grupy. Efekty pracy należy zapisać w karcie pracy a następnie przedstawić na forum grup. Na tej podstawie nauczyciel dokona oceny indywidualnej każdego członka grupy.

·         Dobieranie środków transportu materiałów budowlanych na terenie budowy. Zadanie polega na dobraniu środków transportu określonych materiałów budowlanych na terenie budowy. Na podstawie wykazu materiałów należy dobrać środek transportu w zależności od specyfiki budowy. Ćwiczenie powinno zawierać instrukcję do jego wykonania.

·         Składowanie materiałów budowlanych. Na podstawie wykazu materiałów oraz rozmieszczenia składowisk i magazynów uczniowie mają przyporządkować materiały do odpowiednich miejsc składowania i zaplanować sposób składowania materiałów. Ćwiczenie powinno zawierać instrukcję do jego wykonania.

·         Wykonanie planu zagospodarowania budowy. Otrzymałeś od nauczyciela plan zagospodarowania działki budynku jednorodzinnego. Na tej podstawie wykonaj plan zagospodarowania terenu budowy dla tego budynku z uwzględnieniem miejsca składowania materiałów ceramicznych do ścian i elementów nadproży, dobierz środki transportu oraz zaplanuj tymczasowe drogi na terenie budowy. Pracę wykonujesz indywidualnie, korzystają z przykładowych planów zagospodarowania terenu budowy. Po upływie czasu określonego przez nauczyciela dokonujesz prezentacji swojej pracy i zostajesz oceniony. Podsumowaniem ćwiczenia powinna być dyskusja między uczniami kierowana przez nauczyciela.

·         Rusztowania. Opracuj instrukcję użytkowania rusztowania wolnostojącego „warszawskiego”

·         Harmonogramy budowlane. Sprawdź w harmonogramie otrzymanym od nauczyciela czy na tej budowie przez cały okres prac będzie utrzymywany pięciodniowy zapas żwiru. Jeśli uważasz, że tak nie będzie, narysuj w zeszycie poprawiony harmonogram.  Otrzymałeś od nauczyciela harmonogram budowy na jego podstawie odpowiadaj na zadawane pytania: jak metoda pracy jest zastosowana, ile trwa dany proces technologiczny, ilu pracowników i o jakich kwalifikacjach pracuje danego dnia, ile trwa przerwa technologiczna itp. Twoje odpowiedzi zostaną ocenione.

·         Obciążenia. Zadanie polega na odczytywaniu z normy ciężarów objętościowych materiałów. Zadanie polega na obliczeniu obciążeń działających na wybrane elementy budowlane. Ćwiczenie to powinno być wykonane na tablicy przez wskazanego przez nauczyciela ucznia. Zadanie polega na obliczeniu obciążeń śniegiem i wiatrem dla różnych rodzajów dachów. Ćwiczenie to powinno być wykonane na tablicy przez wskazanego przez nauczyciela ucznia.

·         Układy prętowe statycznie wyznaczalne. Zadanie polega na obliczeniu reakcji podpór belek statycznie wyznaczalnych, na rozwiązaniu belek wolnopodpartych pod obciążeniem siłami skupionymi, rozwiązaniu belek wolnopodpartych pod obciążeniem ciągłym równomiernie rozłożonym, belek wolnopodpartych obciążonych w sposób złożony. Ćwiczenia te powinny być wykonane na tablicy przez wskazanego przez nauczyciela ucznia

·         Rodzaje gruntów budowlanych. Zadanie polega na określeniu rodzaju gruntu drobnoziarnistego za pomocą trójkąta Fereta. Ćwiczenie to powinno być wykonane indywidualnie. Zadanie polega na określeniu rodzaju gruntu na podstawie próbek, zdjęć, opisu. Ćwiczenie to powinno być wykonane w grupach 4 osobowych.

·         Właściwości gruntów. Zadanie polega na zakwalifikowaniu gruntu budowlanego do odpowiedniej grupy. Na podstawie otrzymanych materiałów zawierających krótki opis gruntu budowlanego lub ilustrację uczniowie przyporządkowują grunt budowlany do danej grupy. Wskazane jest przygotowanie karty pracy ucznia do tego ćwiczenia. Ćwiczenie to powinno być wykonane indywidualnie.

·         Przydatność gruntów do celów budowlanych. Zadanie polega analizowaniu różnych rodzajów gruntów pod względem przydatności do posadowienia budynku.

·         Procedura postępowania podczas wydarzenia się wypadku w miejscu pracy. W zespołach 3-osobowych ustalcie procedurę postępowania podczas wypadku na budowie. Osoba prowadząca zajęcia przydziela zespołom rożne możliwe do wydarzenia się na budowie zdarzenia losowe. Zadaniem zespołu jest przeanalizowanie wydarzenia oraz wypracowanie procedury postępowania zgodnie z zasadami udzielania pomocy osobom poszkodowanym. Do dyspozycji uczniowie mają stanowisko komputerowe odpowiednio wyposażone z dostępem do Internetu. Sporządzona procedura będzie prezentowana na forum grupy (10 minut), może być wzbogacona pokazem lub filmem instruktażowym.

TECHNOLOGIA MURARSTWA I TYNKARSTWA  Klasa I, II, III     210 godzin

Działy tematyczne:
1. Wykonywanie zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych
2. Wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych 
3. Wykonywanie tynków 
4. Wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych – 15 godz., klasa III

  Planowane zadania:

·         Rozpoznawanie materiałów budowlanych. Zadanie uczniów: Korzystając z katalogów lub próbek materiałów budowlanych wybierz te, które mają zastosowanie do wykonania zapraw i mieszanek betonowych, rozpoznaj je i scharakteryzuj. Wykonaj zestawienie tych materiałów w zależności od rodzaju zaprawy lub mieszanki betonowej.

·         Dobór materiałów do wykonania ścian zewnętrznych i wewnętrznych budynku. Zadanie uczniów: Zgodnie z podanymi rysunkami dobierz materiały budowlane na ściany zewnętrzne i wewnętrzne budynku przedstawionego przez nauczyciela. Uzasadnij wybór każdego materiału. Zadanie należy wykonywać w grupach lub indywidualnie.

·         Opracowanie dotyczące wykonania tynków w pomieszczeniu/budynku. Zadanie uczniów: W pomieszczeniu / budynku wskazanym przez nauczyciela zaplanuj wykonanie tynków wewnętrznych/zewnętrznych, opracuj plan wykonania robót, w którym zamieścisz następujące informacje: określisz rodzaj tynku, sporządzisz przedmiar robót i obliczysz ilość materiałów niezbędną do wykonania robót. Zadanie należy wykonywać w grupach lub indywidualnie.

·         Naprawa fragmentu muru w pomieszczeniu/budynku. Zadanie uczniów: W pomieszczeniu/budynku wskazanym przez nauczyciela dokonaj oględzin murów wewnętrznych/zewnętrznych i opracuj protokół, w którym zamieścisz następujące informacje: miejsce występowania uszkodzenia muru, wielkość uszkodzenia, materiały i sposób wykonania naprawy. Zadanie należy wykonywać w grupach lub indywidualnie.

DOKUMENTACJA TECHNICZNA     60 godz.

Działy tematyczne:
1. Techniki rysowania i kreślenia 
2.  Podstawy geometrii  wykreślnej
3.  Sporządzanie, wymiarowanie i opisywanie rysunków

  Planowane zadania:

·         Opis pracy: Uczniowie rysują różne rodzaje linii - różne grubości  i rodzaje,  naśladując rysunek nauczyciela na tablicy, posługując  się przyborami kreślarskimi. Uczniowie wykonują ćwiczenia, po ich wykonaniu dokonują samooceny.

·         Opis pracy:  Uczniowie rozwiązują pod nadzorem nauczyciela zadania z zakresu zmiany podziałek np. przetransponować dane  na rysunku   w 1:100 - na 1:500. Uczniowie wykonują ćwiczenia, po ich wykonaniu dokonują samooceny.

·         Opis pracy: Uczniowie  wybierają z norm i normatywów określone  dane z  zakresu rysunku technicznego. Uczniowie wykonują ćwiczenia, po ich wykonaniu dokonują samooceny.

·         Opis pracy: Uczniowie rysują siatkę do konstruowania pisma  technicznego. Uczniowie wykonują ćwiczenia, po ich wykonaniu dokonują samooceny.

·         Opis pracy: Uczniowie rysują układ 3 rzutni- jako rysunek  poglądowy . Uzupełniają  kierunek rzutowania - prostopadły do rzutni. Następnie konstruują  rzuty prostokątne  punktu na 3 rzutnie. Kolejny etap –przedstawienie 3 rzutni na płaszczyźnie arkusza . Uczniowie wykonują ćwiczenia, po ich wykonaniu dokonują samooceny.

·         Opis pracy:  Nauczyciel określa  kolejno  różne  położenia  prostej , posługując się modelem.  Uczniowie rysują  rzuty  prostych w różnych położeniach - na trzech  rzutniach. Zgłaszający się – uzupełniają i prezentują  kolejne rzuty. Uczniowie wykonują ćwiczenia, po ich wykonaniu dokonują samooceny.

·         Opis pracy: Uczniowie rysują  „aparat rzutowania” dla  rzutu środkowego - perspektywy  według rysunku na tablicy  i  z  pomocą  objaśnień nauczyciela. Uczniowie wykonują ćwiczenia, po ich wykonaniu dokonują samooceny.

·         Opis pracy: Uczniowie otrzymują zestawy szkiców odręcznych  elementów budowlanych  - mają za zadanie określić deformacje  , wynikające z perspektywy. Uczniowie wykonują ćwiczenia, po ich wykonaniu dokonują samooceny.

·         Opis pracy: Uczniowie konstruują sześcian o boku 4  w aksonometrii wojskowej ,następnie kawalerskiej oraz w izometrii – naśladując tok działań nauczyciela.  Następnie  otrzymują instrukcję  uformowania ostrosłupa – dachu  na sześcianie. Konstrukcję tę wykonują samodzielnie . Dokonują  porównania rysunków  i ustalają  przydatność poszczególnych rodzajów aksonometrii. Uczniowie wykonują ćwiczenia, po ich wykonaniu dokonują samooceny.

·         Opis pracy:  Uczniowie maja  za zadanie zwymiarować rzut parteru domu jednorodzinnego 1:50. Uczniowie wykonują ćwiczenia, po ich wykonaniu dokonują samooceny.

·         Opis pracy: Zadanie polega na określeniu systemu konstrukcyjnego budynku na podstawie  rzutu parteru. Uczniowie wykonują ćwiczenia, po ich wykonaniu dokonują samooceny.

·         Opis pracy: Uzupełnienie i określenie warstw posadzki na gruncie na podanym przekroju budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Uczniowie wykonują ćwiczenia, po ich wykonaniu dokonują samooceny.

·         Opis pracy: Na zadanym przekroju budynku wrysować wieńce i nadproża  posługując się oznaczeniami materiałowymi. Uczniowie wykonują ćwiczenia, po ich wykonaniu dokonują samooceny.

·         Opis pracy: Opracowanie przekroju ławy  fundamentowej na podstawie jej rzutu poziomego. Uczniowie wykonują ćwiczenia, po ich wykonaniu dokonują samooceny.

·         Opis pracy: Wyszukiwanie określonych przez nauczyciela danych  z rzutów, przekrojów i opisu technicznego.

PRACOWNIA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ      150 godz.

Działy tematyczne: 
1. Techniki rysowania i kreślenia
2. Podstawy geometrii wykreślnej 
3. Sporządzanie, wymiarowanie i opisywanie rysunków technicznych 
4. Posługiwanie się dokumentacją techniczną

  Planowane zadania:

·         Opis pracy: Opracować  arkusz A3 wraz z tabelką , posługując się instrukcją. Uczniowie wykonują ćwiczenia, po ich wykonaniu dokonują samooceny.

·         Opis pracy: Wypełnić tabelkę , posługując się pismem technicznym za pomocą przyborów kreślarskich.  To samo zadanie wykonać , posługując się programem komputerowym. Do wykonania ćwiczenia  uczeń uzyskuje wzory pisma technicznego. Uczniowie wykonują ćwiczenia, po ich wykonaniu dokonują samooceny.

·         Opis pracy: Narysować zestaw linii różnych grubości i  rodzajów  za pomocą przyborów kreślarskich .  To samo zadanie wykonać , posługując się programem komputerowym.  Każdy uczeń   pracuje indywidualnie.Uczniowie wykonują ćwiczenia, po ich wykonaniu dokonują samooceny.

·         Opis pracy: Podany rzut schodów zewnętrznych w skali 1:100 , przekształcić  do skali 1:50. To samo zadanie wykonać , posługując się programem komputerowym. Uczniowie wykonują ćwiczenia, po ich wykonaniu dokonują samooceny.

·         Opis pracy: Dobrać format arkusza do danego rysunku .

·         Opis pracy:  Opracowanie rzutów prostych w różnych położeniach względem rzutni.  Prosta  usytuowana względem 3 rzutni – wykorzystanie modelu. Uczniowie wykonują ćwiczenia, po ich wykonaniu dokonują samooceny.

·         Opis pracy: Opracowanie zadanych konstrukcji  podstawowych ( styczne ,podział odcinka  ,wieloboki foremne, dwusieczna  ,prostopadła do danej)  według podanej  instrukcji. Uczniowie wykonują ćwiczenia, po ich wykonaniu dokonują samooceny.

·         Opis pracy: Opracowanie 3 rzutów figur płaskich  (trójkąt ,prostokąt ,kwadrat, okrąg) w różnych położeniach względem rzutni.  Figury usytuowane względem rzutni- model przestrzenny. Praca ucznia indywidualna.Uczniowie wykonują ćwiczenia, po ich wykonaniu dokonują samooceny.

·         Opis pracy: Konstrukcja  elipsy , paraboli , spirali Archimedesa według podanej instrukcji przy użyciu przyborów kreśl. Rysowanie krzywych za pomocą programu komputerowego. Uczniowie wykonują ćwiczenia, po ich wykonaniu dokonują samooceny.

·         Opis pracy: Odczytywanie przedstawionych na rysunku rzutów figur płaskich oraz analiza zachowania miary liniowej i  kątowej . Wskazanie deformacji. Uczniowie wykonują ćwiczenia, po ich wykonaniu dokonują samooceny.

·         Opis pracy: Wykreślenie  3 rzutów podstawowych  modeli brył geometrycznych: graniastych i obrotowych o zadanych wymiarach. Szkic odręczny zestawu brył graniastych i obrotowych w ołówku.

·         Opis pracy: Opracowanie rzutu  i  przekroju  zadanego modelu dachu .Opracowanie szkicu modelu dachu w aksonometrii. Każdy uczeń otrzymuje inny rodzaj dachu. Sporządzone rysunki będą prezentowane na forum grupy i przekazane do oceny.

·         Opis pracy: Opracowanie  szkicu  odręcznego  teownika  stalowego  lub  pustaka stropowego,  następnie  wykreślenie go w zadanej aksonometrii oraz w rzutach na 3 płaszczyzny. Do dyspozycji ucznia są przybory kreślarskie  i stanowiska komputerowe. Sporządzone rysunki będą przedstawione do oceny i zaprezentowane  na forum grupy.

·         Opis pracy: Opracowanie rozwinięcia czworościanu foremnego o zadanej długości boku.

·         Opis pracy: Uzupełnić  planu sytuacyjny o projektowany budynek ,dojścia i dojazdy w skali 1:200 .. Zdanie wykonać tradycyjna metoda w ołówku ,  a następnie  posługując się programem Autocad. Uczniowie wykonują ćwiczenia, po ich wykonaniu dokonują samooceny.

·         Opis pracy: Uzupełnienie rzutu parteru  budynku mieszkalnego  jednorodzinnego o wymagane  normatywnie urządzenia , kominy, klatkę schodową.  Praca uczniów indywidualna- każdy otrzymuje inny rzut (schemat) . Obowiązuje skala 1:50. Uczniowie wykonują ćwiczenia, po ich wykonaniu dokonują samooceny.

·         Opis pracy: Otrzymałeś zlecenie opracowania rysunku technicznego z zastosowaniem programów komputerowych, polegającego na przedstawieniu przykładowego rzutu – np. przyziemia garażu jednostanowiskowego. Dodatkowo należy określić zawartość rysunku - zgodnie z zasadami sporządzania, wymiarowania i opisywania rysunku technicznego . Zadanie wykonujesz indywidualnie korzystając z dostępnych w pracowni programów komputerowych. Do dyspozycji masz stanowisko komputerowe. Uczniowie wykonują ćwiczenia, po ich wykonaniu dokonują samooceny. 

·         Opis pracy: Otrzymałeś zlecenie wykonania projektu komunikacji pionowej w budynku. W zadaniu należy: w skali 1:100 zaprojektować klatkę schodową w wielokondygnacyjnym budynku użyteczności publicznej, dla zadanej wysokości kondygnacji, obliczyć ilość, wysokość i szerokość stopni w biegu schodowym dla zadanej wysokości kondygnacji, dobrać minimalne szerokości biegów i spoczników, stosując przepisy warunków technicznych. Zadanie obejmuje narysowanie trzech rzutów klatki schodowej: rzutu pierwszej kondygnacji, kondygnacji międzypiętrowej, ostatniej kondygnacji budynku oraz przekroju przez budynek. Zadanie wykonujesz indywidualnie, korzystając z dostępnych w sali dydaktycznej programów komputerowych. Do dyspozycji masz stanowisko komputerowe odpowiednio wyposażone. Opracowany projekt będziesz prezentować na forum grupy (10 minut), oraz przekażesz w wersji elektronicznej i drukowanej do oceny. 

·         Opis pracy: Opracowanie rzutu połaci dachowych na podanym obrysie budynku w skali 1:50. Wykonanie fragmentu więźby dachowej w formie szkicu odręcznego. Uczniowie wykonują ćwiczenia, po ich wykonaniu dokonują samooceny.

·         Opis pracy: Uzupełnić podany rzut budynku mieszkalnego  wielorodzinnego w skali 1:50 o klatkę schodową. Klatkę należy rozliczyć. Uczniowie wykonują ćwiczenia, po ich wykonaniu dokonują samooceny.

·         Opis pracy: Opracowanie rzutu fundamentów na podstawie podanego rzutu  prostego budynku ,zwymiarowanie rzutu.

·         Opis pracy: Odczytywanie rzutu więźby dachowej  z rzutu i przekroju . Wykonanie  zestawienia elementów drewnianych

·         Opis pracy: Otrzymałeś zlecenie wykonania rysunku inwentaryzacji budowlanej sali lekcyjnej. W zadaniu należy dokonać pomiarów z natury z zastosowaniem wiedzy dotyczącej sposobu pomiaru obiektów. Zadanie wykonujesz w dwuosobowym zespole, korzystając z dostępnych w sali dydaktycznej programów komputerowych. Do dyspozycji masz stanowisko komputerowe odpowiednio wyposażone. Wykonany rysunek będziesz prezentować na forum grupy (10 minut), oraz przekażesz do oceny. Uczniowie wykonują ćwiczenia, po ich wykonaniu dokonują samooceny.

ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH    120 godz.

Działy tematyczne: 
1. Organizacja i kontrola robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy
2. Organizacja i kontrola robót budowlanych stanu surowego
3. Organizacja i kontrola budowlanych robót wykończeniowych
4. Organizacja i kontrola robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych
5. Organizacja i kontrola robót związanych z rozbiórką obiektów budowlanych

  Planowane zadania:

·         Zadanie. Otrzymałeś zlecenie sporządzenia dokumentacji organizacji robót ziemnych. W zadaniu należy narysować rzut i przekrój wykopu, obliczyć ilość gruntu do wywiezienia, ilość gruntu na odkład i dobrać sprzęt do wykonania wykopu i wywiezienia gruntu. Zadanie wykonasz w grupie dwuosobowej. Sporządzoną dokumentację zaprezentujesz na forum grupy (10 minut) oraz przekażesz w wersji papierowej do oceny. 

·         Zadanie. Otrzymałeś zlecenie opracowania technologii wykonania określonego dachu drewnianego, wykonania pokrycia dachowego i obróbek blacharskich. Zadanie wykonasz indywidualnie korzystając z dostępnych w pracowni programów komputerowych. Do dyspozycji masz stanowisko komputerowe odpowiednio wyposażone. Sporządzoną dokumentację zaprezentujesz na forum grupy (10 minut) oraz przekażesz w wersji elektronicznej i wydrukowanej do oceny. 

·         Zadanie. Otrzymałeś zlecenie sporządzenia opracowania planu prac związanych z wykonaniem robót wykończeniowych w określonym pomieszczeniu wskazanym przez nauczyciela. W zadaniu należy zaplanować wykonanie podłogi oraz prac malarskich, dobrać materiały, sprzęt do wykonania zadania, opracować zasady wykonania i odbioru robót posadzkarskich i malarskich. Sporządzony plan zaprezentujesz na forum grupy (10 minut) oraz przekażesz w wersji papierowej do oceny. 

·         Zadanie. Otrzymałeś zadanie opisania zasad wykonywania remontu fundamentów oraz dobrania materiałów, sprzętu i narzędzi do wykonania tych prac. Zadanie wykonujesz w grupie dwuosobowej, korzystając z dostępnych w sali dydaktycznej programów komputerowych. Do dyspozycji masz stanowisko komputerowe odpowiednio wyposażone. Sporządzony opis zasad wykonania remontu zaprezentujesz na forum grupy (10 minut) oraz przekażesz w wersji papierowej do oceny. 

·         Zadanie. Otrzymałeś zlecenie opracowania schematu rozbiórki dachu drewnianego danego obiektu na podstawie otrzymanej dokumentacji technicznej budynku. W zleceniu należy również uwzględnić sprzęt, narzędzia i środki transportu do wykonania tego przedsięwzięcia, zaproponować sposób wykorzystania materiałów odzyskanych z rozbiórki oraz dobrać środki ochrony osobistej dla pracowników. Zadanie wykonujesz w grupie dwuosobowej, korzystając z dostępnych w sali dydaktycznej programów komputerowych. Do dyspozycji masz stanowisko komputerowe odpowiednio wyposażone. Sporządzone opracowanie wykonania rozbiórki dachu zaprezentujesz na forum grupy (10 minut) oraz przekażesz w formie rysunkowej i opisowej do oceny.

PRACOWNIA ORGANIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH     120 godz.

Działy tematyczne: 
1. Planowanie i nadzór zagospodarowania terenu budowy i robot ziemnych
2. Planowanie i nadzór robót budowlanych stanu surowego
3. Planowanie i nadzór robót wykończeniowych
4. Planowanie i nadzór robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych 
5. Planowanie i nadzór robót związanych z rozbiórką obiektów budowlanych.- 20 godz. kl.3

Planowane zadania:

Zadanie. Otrzymałeś zlecenie wykonania robót ziemnych oraz sporządzenia projektu zagospodarowania placu budowy dla określonego budynku. W zadaniu należy narysować schemat zagospodarowania terenu budowy dla określonego budynku, zaplanować rozmieszczenie dróg komunikacyjnych, budynków socjalno-bytowych, magazynowych, rozmieszczenie i drogi przejazdu żurawia, zaznaczyć miejsca oznakowania placu budowy oraz oblicz objętość humusu i gruntu, którą należy wywieźć z placu budowy. Następnie należy wykonać roboty ziemne polegające na ręcznym usunięciu humusu i gruntu wg instrukcji przekazanej przez nauczyciela. Zadanie wykonujesz w grupie dwuosobowej. Do dyspozycji masz stanowisko komputerowe odpowiednio wyposażone. Sporządzoną kartę oceny pracy przedstawisz na forum grupy (10 minut), oraz przekażesz w wersji drukowanej do oceny

Zadanie. Otrzymałeś zlecenie opracowania harmonogramu oraz zasad odbioru robót budowlanych domu wolno stojącego jednorodzinnego – stanu surowego. W zleceniu należy wykonać przedmiar robót stanu surowego. Sporządzić harmonogram robót stanu surowego. Opisać wytyczne odbioru robót budowlanych poszczególnych prac dla domu wolnostojącego jednorodzinnego w stanie surowym. Zadanie wykonujesz w grupie trzyosobowej. Sporządzony harmonogram prezentować będziesz na forum grupy oraz przekażesz w wersji papierowej do oceny.

Zadanie. Otrzymałeś zlecenie opracowania projektu realizacji prac związanych z wykonaniem robót wykończeniowych w danym obiekcie budowlanym. W zadaniu należy opracować projekt realizacji prac związanych z wykonaniem robót tynkarskich, podłogowych, okładzinowych i malarskich. Należy sporządzić harmonogram wykonania tych prac, dobrać narzędzia, materiały i sprzęt do wykonania robót. Obliczyć ilości materiałów do wykonania robót. Zaplanować wykonanie prac przez 3 osobowe zespoły pracowników. Zadanie należy wykonywać w czteroosobowych grupach. 

Sporządzony projekt będziesz prezentował na forum grupy oraz przekażesz w formie papierowej do oceny. 

Zadanie. Otrzymałeś zlecenie opracowania projektu realizacji prac związanych z naprawą ściany z cegły pełnej w budynku wykonanym w technologii tradycyjnej. W zadaniu należy opracować projekt realizacji prac związanych z wykonaniem remontu ściany. Należy sporządzić harmonogram wykonania tych prac, dobrać narzędzia, materiały i sprzęt do wykonania remontu ściany. Obliczyć ilości materiałów do wykonania robót. Zaplanować wykonanie prac przez 2 osobowy zespół pracowników. Zadanie należy wykonywać w dwuosobowej grupie. 

Sporządzony projekt będziesz prezentował na forum grupy oraz przekażesz w formie papierowej do oceny

Zadanie. Otrzymałeś zlecenie sporządzenia na podstawie dokumentacji planu realizacji robót rozbiórkowych danego budynku jednorodzinnego. W zadaniu należy opracować schemat rozbiórki tego budynku, dobrać narzędzia, materiały i sprzęt i środki transportu do wykonania tego przedsięwzięcia. Obliczyć ilości materiałów ściennych pochodzących z rozbiórki budynku, zaplanować kolejność robót rozbiórkowych oraz zadania dla ekipy prowadzącej prace rozbiórkowe. Zadanie należy wykonywać w dwuosobowych grupach. Sporządzony plan realizacji robót rozbiórkowych wraz z obliczeniami będziesz prezentował na forum grupy oraz przekażesz w formie papierowej do oceny. 

KOSZTORYSOWANIE I DOKUMENTACJA PRZETARGOWA   120 godz.

Działy tematyczne: 
1. Sporządzanie kosztorysów
2. Przygotowywanie dokumentacji przetargowej

Planowane zadania:

Zadanie. Otrzymałeś zlecenie przygotowania kalkulacji nakładów robocizny, materiałów i sprzętu oraz ustalenia elementów wchodzących w skład kosztorysu. Zadanie wykonujesz indywidualnie, korzystając z dostępnych w sali dydaktycznej programów komputerowych. Do dyspozycji masz stanowisko komputerowe odpowiednio wyposażone. Sporządzone opracowanie kalkulacji porównujesz z otrzymanym wzorcem i dokonujesz samooceny prawidłowości wykonania zlecenia.

Zadanie. Otrzymałeś zlecenie skompletowania dokumentacji do przygotowania oferty przetargowej i przygotowanie spisu skompletowanych dokumentów. Zadanie wykonujesz indywidualnie, korzystając z dostępnych w sali dydaktycznej programów komputerowych oraz dokumentacji projektowej. Do dyspozycji masz stanowisko komputerowe odpowiednio wyposażone. Sporządzony spis dokumentów i skompletowaną dokumentację porównujesz z otrzymanym od nauczyciela wzorcem i dokonujesz samooceny prawidłowości wykonania zadania.

PRACOWNIA KOSZTORYSOWANIA I DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ   90 godz.

 Działy tematyczne: 
1. Sporządzanie kosztorysów
2. Przygotowywanie dokumentacji przetargowej

  Planowane zadania:

Zadanie. Otrzymałeś zlecenie sporządzenie przedmiaru robót budowlanych według określonych kryteriów. Zadanie wykonujesz indywidualnie, korzystając z dostępnych w pracowni programów komputerowych. Do dyspozycji masz stanowisko komputerowe odpowiednio wyposażone, dokumentację techniczną i KNR. Sporządzone opracowanie przedmiaru porównujesz z otrzymanym wzorcem i dokonujesz samooceny prawidłowości wykonania zlecenia.

Zadanie. Otrzymałeś zlecenie ustalenia kalkulacji kosztów pośrednich oraz sporządzenie kosztorysu na wykonanie określonych robót budowlanych. Zadanie wykonujesz indywidualnie, korzystając z dostępnych w pracowni programów komputerowych. Do dyspozycji masz stanowisko komputerowe odpowiednio wyposażone. Sporządzone opracowanie kosztorysu będziesz prezentował na forum grupy oraz przekażesz w formie papierowej do oceny.

Zadanie. Otrzymałeś zlecenie skompletowania dokumentacji do przygotowania oferty przetargowej i przygotowanie spisu skompletowanych dokumentów. Zadanie wykonujesz indywidualnie, korzystając z dostępnych w sali dydaktycznej programów komputerowych oraz dokumentacji projektowej. Do dyspozycji masz stanowisko komputerowe odpowiednio wyposażone. Sporządzony spis dokumentów i skompletowaną dokumentację porównujesz z otrzymanym od nauczyciela wzorcem i dokonujesz samooceny prawidłowości wykonania zadania.

Zadanie. Otrzymałeś zadanie opracować na podstawie otrzymanej dokumentacji przetargowej wykaz i opis najważniejszych obowiązków inwestora i wykonawcy wynikających z umowy o roboty budowlane. Zadanie wykonujesz indywidualnie, korzystając z dostępnych w pracowni programów komputerowych oraz dokumentacji projektowej. Do dyspozycji masz stanowisko komputerowe odpowiednio wyposażone. Sporządzony wykaz wraz z opisem porównujesz z otrzymanym od nauczyciela wzorcem i dokonujesz samooceny prawidłowości wykonania zadania.

PRAKTYKA ZAWODOWA 160 godz.

 Działy tematyczne:

1. Wykonywanie i koordynacja robót budowlanych
2. Organizacja robót budowlanych i prac związanych z użytkowaniem obiektów budowlanych

Planowane zadania (ćwiczenia) 

W wyniku realizacji praktyk uczeń powinien: 
·         zapoznać się ze strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa i obiegiem dokumentacji, 
·         opanować stosowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska,
·         zapoznać się z kategoriami ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk pracy w przedsiębiorstwie. Zapoznać się z kategoriami ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk pracy w przedsiębiorstwie, 
·         zdobyć umiejętności dobierania narzędzi i sprzętu do wykonywania określonych robót budowlanych,
·         zdobyć umiejętności wykonywania podstawowych robót budowlanych indywidualnie i w zespołach roboczych,
·         zapoznać się z procedurami dokonywania odbioru robót budowlanych, 
·         zdobyć umiejętności określania wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych,
·         zapoznać się z procedurami dokonywania oceny jakości wykonanych robót, 
·         zdobyć umiejętności wykonywania obmiaru robot

Planowane zadania (ćwiczenia) 

W wyniku realizacji praktyk uczeń powinien:
·         zapoznać się z kategoriami ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk pracy w przedsiębiorstwie,
·         zdobyć umiejętności organizowania stanowisk pracy do wykonywania określonych robót budowlanych, 
·         zdobyć umiejętności organizowania transportu i składowania materiałów oraz wyrobów budowlanych,
·         zapoznanie się z planowaniem zagospodarowania terenu budowy, 
·         zdobycie umiejętności prowadzenia dokumentacji budowy
·         zapoznać się z zasadami planowania prac związanych z użytkowaniem obiektów budowlanych,
·         zapoznać się z zasadami przyjęcia różnych zleceń produkcyjnych i związanej z tym dokumentacji,
·         zdobyć umiejętności dokonania kontroli oceny jakości wykonanych robót, 
·         wykonać wybrany fragment dokumentacji technicznej (rysunek techniczny) z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego typu CAD, 
·         analizować dokumentację techniczną w przedsiębiorstwie stosowaną w procesach technologicznych wytwarzania lub naprawy, 
·         analizować dokumentację magazynową stosowaną w przedsiębiorstwie pracy.

JĘZYK OBCY ZAWODOWY 30 godz.

 Działy tematyczne:
1. Porozumiewanie się z klientem i współpracownikami w języku obcym
2. Informacja o technologiach budowlanych

Planowane zadania (ćwiczenia)

Wykonywanie ćwiczeń gramatycznych. Zadaniem grupy jest wykonanie pracy zgodnie z opisem

Opis pracy: Uczniowie wykonują ćwiczenia, po ich wykonaniu dokonują samooceny. Wykonywanie ćwiczeń weryfikujących rozumienie tekstu ze słuchu. Zadaniem grupy jest wykonanie pracy zgodnie z opisem pracy:

Opis pracy: Uczniowie wykonują ćwiczenia, po ich wykonaniu dokonują samooceny. Wydawanie poleceń w języku obcym, dotyczących wykonywania zadań zawodowych. Zadaniem grupy jest wykonanie pracy zgodnie z opisem pracy:

Opis pracy: Uczniowie wykonują ćwiczenia, po ich wykonaniu dokonują samooceny. Wysyłanie i odbieranie informacji w języku obcym, pocztą elektroniczną. Zadaniem grupy jest wykonanie pracy zgodnie z opisem pracy:

Opis pracy: Uczniowie wykonują ćwiczenia, po ich wykonaniu dokonują samooceny. Tłumaczenie tekstów zawodowych z języka polskiego na język obcy. Zadaniem grupy jest wykonanie pracy zgodnie z opisem pracy:

Opis pracy: Uczniowie wykonują ćwiczenia, po ich wykonaniu dokonują samooceny. Sporządzanie notatki z tekstu słuchanego i czytanego. Zadaniem grupy jest wykonanie pracy zgodnie z opisem pracy:

Opis pracy: Uczniowie wykonują ćwiczenia, po ich wykonaniu dokonują samooceny. Negocjowanie warunków sprzedaży. Zadaniem grupy jest wykonanie pracy zgodnie z opisem pracy.

Opis pracy: Wybór lidera, który podzieli grupę na pary oraz w drodze losowania rozdzieli poszczególne role w negocjacjach.  Wykonaną pracę należy porównać z otrzymanym wzorcem i dokonać samooceny prawidłowości wykonania zadania

 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W BUDOWNICTWIE - 30 godz.

  Działy tematyczne:
1. Podstawy formalno-prawne działalności gospodarczej 

2. Prowadzenie przedsiębiorstwa 
budowlanego-instalacyjnego

Planowane zadania (ćwiczenia)

1. Zadaniem uczniów będzie opracowania procedury postępowania przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy budowlanego. Zadanie powinno być wykonywane w grupach pod kierunkiem wybranego lidera. Grupy powinny zaprezentować swoje opracowania w formie  prezentacji (w dowolnej formie, np.: plakaty, prezentacja multimedialna,). Po prezentacji, powinna być przeprowadzona dyskusja pod kierunkiem  eksperta (nauczyciela lub eksperta  zewnętrznego) w celu zweryfikowania przedstawionych propozycji i ustalenia wspólnej procedury. Na podstawie opracowanej procedury grupa  uczniów opracuje poradnik  „Krok po kroku – zakładam własną działalność gospodarczą”.

2. Zadaniem uczniów będzie opracowanie projektu własnej działalności gospodarczej. Efektem zadania powinny być projekty opracowane przez uczniów zawierające: projekt planowanej działalności gospodarczej, wypełnione dokumenty niezbędne do jej założenia.

 Zadaniem uczniów będzie wykonanie projektu „Prowadzę własną firmę budowlaną”.  Opis zadania: 

Dobierz 2 osoby, z którymi będziesz wykonywał/a projekt. Pierwszym działaniem będzie przygotowanie opisu (konspektu) projektu,  w którym określone zostają szczegółowe cele projektu, konieczne do podjęcia działania, lub pytania, na które należy poszukiwać odpowiedzi, czas wykonania projektu, ustalone z nauczycielem terminy konsultacji oraz  kryteria, zakres i terminy oceny.
II etap - opracowanie szczegółowego planu działania zawierającego następujące informacje: zadanie do wykonania, osoba odpowiedzialna za wykonanie zadania, termin wykonania zadania oraz ewentualne koszty. 
III etap - podejmowanie systematycznych działań projektowych:

 -   zbieranie i gromadzenie informacji potrzebnych do rozstrzygnięcia postawionych w projekcie problemów,

 -    selekcja i analiza zgromadzonych informacji,

 -    wnioskowanie ukierunkowane na wybór optymalnego rozwiązania, wykonanie projektu w praktyce.

 

TECHNIK URZĄDZEŃ SANITARNYCH

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym TUS

·  dokumentacja techniczna
·  bezpieczeństwo i higiena pracy
·  podstawy budownictwa
·  materiałoznawstwo sieciowe i instalacyjne
·  technologia wody i ścieków
·  język obcy zawodowy
·  działalność gospodarcza w budownictwie
·  technologia sieci komunalnych
·  technologia instalacji sanitarnych
·  organizacja budowy i eksploatacji sieci komunalnych   i instalacji sanitarnych

  Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

  ·  pracownia dokumentacji technicznej
  ·  zajęcia praktyczne
   ·  pracownia technologiczna sieci komunalnych
  ·  pracownia technologiczna instalacji sanitarnych
  ·  pracownia projektowa sieci komunalnych i instalacji sanitarnych

 

DOKUMENTACJA TECHNICZNA   60 godz. 

Działy tematyczne:

1.1   Rysunek techniczny 
1.2   Elementy dokumentacji projektowej    

Planowane zadania:

Uczeń otrzymuje zadanie zapoznania się z przykładową dokumentacją projektową sieci komunalnej lub instalacji sanitarnej, oraz zestaw pytań sprawdzających umiejętność rozróżniania rodzaju i elementów dokumentacji. Wyniki prezentuje na forum klasy oraz przekazuje w formie pisemnej do oceny.

 

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY  30 godz.

Działy tematyczne:

1. Prawna ochrona pracy 
2. Zagrożenia i profilaktyka miejsca pracy 

Planowane zadania:

Otrzymałeś zadanie dobrania środków ochrony indywidualnej do rodzaju wykonywanej pracy. Zadanie wykonujesz indywidualnie korzystając z opisu wykonywanej pracy. Sporządzony wykaz środków ochrony indywidualnej z umotywowaniem wyboru będziesz prezentować na forum klasy, oraz przekażesz w wersji pisemnej do oceny.

 

PODSTAWY BUDOWNICTWA 30 godz.

  Działy tematyczne:  
1 Charakterystyka obiektów budowlanych  
2 Roboty ziemne 

Planowane zadania:

·         Klasyfikowanie obiektów budowlanych według określonych kryteriów. Zadanie polega na zakwalifikowaniu obiektu budowlanego do odpowiedniej grupy. Na podstawie otrzymanych materiałów zawierających krótki opis obiektu budowlanego lub ilustrację uczniowie przyporządkowują obiekt do danej grupy. Wskazane jest przygotowanie karty pracy ucznia do tego ćwiczenia. Ćwiczenie to powinno być wykonane indywidualnie.

·         Klasyfikowanie elementów budowlanych według określonych kryteriów. Zadanie polega na zakwalifikowaniu elementu budowlanego do odpowiedniej grupy. Uczniowie otrzymują materiały do wykonania zadania, które powinny zawierać: rodzaj obiektu, w jakim znajduje się wybrany element budowlany. Wskazane jest przygotowanie karty pracy ucznia do tego ćwiczenia. Ćwiczenie to powinno być wykonane indywidualnie.

·         Właściwości gruntów. Zadanie polega na zakwalifikowaniu gruntu budowlanego do odpowiedniej grupy. Na podstawie otrzymanych materiałów zawierających krótki opis gruntu budowlanego lub ilustrację uczniowie przyporządkowują grunt budowlany do danej grupy. Wskazane jest przygotowanie karty pracy ucznia do tego ćwiczenia. Ćwiczenie to powinno być wykonane indywidualnie.

·         Umacnianie skarp wykopów i nasypów. Zadanie polega na doborze zabezpieczenia skarp wykopu/nasypu i dobranie materiałów do jego wykonania. Uczniowie otrzymują materiały do wykonania zadania, które powinny zawierać: rodzaj gruntu, w jakim znajduje się wykop/nasyp, głębokość wykopu/nasypu, pochylenie ścianek wykopu/nasypu i informacje na temat przeznaczenia wykopu/nasypu. Wskazane jest przygotowanie karty pracy ucznia do tego ćwiczenia. Ćwiczenie to powinno być wykonane indywidualnie.

·         Odwodnienie wykopów. Zadanie polega na doborze sposobu zabezpieczenia nasypów i wykopów przed uszkodzeniem przez wody opadowe. Uczniowie otrzymują materiały do wykonania zadania, które powinny zawierać: ukształtowanie terenu, kształt wykopu, rodzaj gruntu, poziom wód gruntowych, odbiór wody oraz sposoby odwodnienia terenu z pośród których uczniowie powinni dokonać wyboru. Wskazane jest przygotowanie karty pracy ucznia do tego ćwiczenia. Ćwiczenie to powinno być wykonane indywidualnie.

 

MATERIAŁOZNAWSTWO  SIECIOWE I INSTALACYJNE  60 godz. 

Działy tematyczne: 
1. Instalacje budowlane i sieci komunalne
2. Materiały stosowane w instalacjach budowlanych i sieciach komunalnych
3. Paliwa gazowe
4. Roboty ziemne 20 godz.

 

Planowane zadania:

·         Instalację kanalizacyjną pokazaną na rysunku uzupełnij o brakujące elementy wyposażenia. Nazwij brakujące elementy i opisz ich  funkcje. 

·         Z zestawu przykładowych dokumentacji wybierz dokumentację instalacji gazowej.

·         Wskazane na kartkach nazwy elementów wyposażenia sieci dopasuj do rodzaju sieci. Omów funkcje poszczególnych elementów.

·         Na schemacie instalacji wodociągowej uzupełnij elementy uzbrojenia, tak aby instalacja pracowała prawidłowo. Nazwij rodzaje przewodów przedstawionych na rysunku.

·         Zestaw przygotowanych elementów w postaci odcinków rur, uzbrojenia pogrupuj wg materiału, z jakiego zostały wykonane. Porównaj cechy tych materiałów, wskaż ich wady i zalety istotne przy doborze do zastosowania w instalacjach sanitarnych.

·         Dokonaj podziału wymienionych gazów / gaz ziemny, gaz węglowy, biogaz, propan-butan/ ze względu na pochodzenie oraz zgodnie z klasyfikacją wg PN. Porównaj własności gazu ziemnego i gazu propan-butan biorąc pod uwagę kryteria użyteczności paliw gazowych i ich oddziaływanie na organizm człowieka.

·         Do budynku jednorodzinnego należy wykonać przyłącze wodociągowe d=25mm z rur PVC.W celu doprowadzenia przyłącza do budynku należy wykonać wykop wąsko przestrzenny w ulicy o nawierzchni z asfaltobetonu. Określ czynności jakie należy wykonać  w związku z przygotowaniem wykopu, dobierz narzędzia konieczne do wykonania prac, uzasadnij wybór.

·         Oblicz objętość wykopu szerokoprzestrzennego o wymiarach dna 17,0 x 65,0 m, o głębokości 1,7 m i pochyleniu skarp wynoszącym 1: 0,6. Wykonaj szkic przekroju pionowego tego wykopu i zwymiaruj go zgodnie z zasadami wymiarowania rysunków.

·         Oblicz objętość wykopu liniowego pod rurociąg, którego długość wynosi 45,0 m, a powierzchnie skrajnych przekrojów 2,1 m i 1,8 m. Wykonaj rysunek aksonometryczny tego wykopu.

·         Oblicz ile m3  desek o grubości 25mm potrzeba do zabezpieczenia wykopu o ścianach pionowych i wymiarach: długość – 15m, szerokość – 1,2m, głębokość – 1,8m

 

TECHNOLOGIA INSTALACJI SANITARNYCH       60 godz.

Działy tematyczne:
1 Obliczenia instalacji wodociągowej
2 Obliczenia instalacji kanalizacyjnej
3 Organizacja robót i eksploatacja instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej

  Planowane zadania:

·         Określ przepływ obliczeniowy wody dla mieszkania wyposażonego w następujące przybory sanitarne: w kuchni - zlewozmywak, zmywarka do naczyń; w łazience - pralka automatyczna, wanna, natrysk, umywalka (2 szt.),bidet, miska ustępowa; w ustępie - miska ustępowa z płuczką ciśnieniową, umywalka

·       Dla budynku mieszkalnego wykonaj obliczenia wysokości wymaganego ciśnienia, porównaj je z ciśnieniem dyspozycyjnym oraz dokonaj doboru sposobu zaopatrzenia budynku w wodę i sposobu jej rozdziału. Uzasadnij swój wybór.

·       Oblicz przepływ obliczeniowy ścieków dla pojedynczego mieszkania wyposażonego w zlewozmywak, wannę, umywalkę, miskę ustępową i pralkę automatyczną.

·       Oblicz ilość ścieków opadowych odprowadzanych z dachu o powierzchni 150m2 i kącie pochylenia połaci dachowych 50 oraz podwórza o wymiarach 10x20m wyłożonego kostką brukową. Przyjmij natężenie deszczu miarodajnego 300l/s ha

·         Opisz sposób wykonania odbioru końcowego instalacji wodociągowej w budynku. Określ zakres kontroli dokonywanych w ramach tego odbioru.

·         Sformułuj zasady prawidłowej eksploatacji instalacji kanalizacyjnej w budynku jednorodzinnym. Wymień sprzęt do usuwania niedrożności przewodów.

 

PRACOWNIA TECHNOLOGICZNA INSTALACJI SANITARNYCH     60 godz. 

 Działy tematyczne:

1. Posługiwanie się dokumentacją techniczną instalacji sanitarnych
2. Elementy kosztorysowania robót instalacyjnych  30 godz.

  Planowane zadania:

·         Dla fragmentu instalacji przedstawionej w dokumentacji wykonaj wykaz materiałów koniecznych do jej montażu

·         Na podstawie  projektu technicznego instalacji wodociągowej określ:  rodzaj instalacji, sposób prowadzenia przewodów – krótko je scharakteryzuj; sposób rozdziału wody – podaj krótką charakterystykę; rodzaj zamontowanego uzbrojenia – wskaż jego funkcje; określ materiał i średnice zamontowanych rur. Omów własności zastosowanego materiału

·         Wykonaj przedmiar robót dla fragmentu instalacji sanitarnej dla budynku jednorodzinnego

·         Dla fragmentu instalacji wykonaj wykaz materiałów koniecznych do jej montażu 
Dobierz wodomierz dla budynku mieszkalnego, w którym maksymalne zapotrzebowanie na wodę wynosi 1,2l/s.

 
TECHNOLOGIA SIECI KOMUNALNYCH     90 godz. 

Działy tematyczne: 
1. Sieć wodociągowa
2. Przyłącze wodociągowe
3. Pompy wodne i pompownie wodociągowe
4. Zbiorniki wodociągowe 
5. Sieć kanalizacyjna 
6. Przykanaliki 
7. Pompy do ścieków i pompownie kanalizacyjne

  Planowane zadania:

·         Narysuj schemat sieci wodociągowej uwzględniając wszystkie elementy wyposażenie od miejsca poboru wody do odbiorców. Nazwij poszczególne przewody i obiekty wodociągowe.

·         Oblicz ilość wody jaką może przetransportować przewód sieci rozdzielczej o średnicy d=200mm przy dopuszczalnej prędkości 0,8m/s

·         Wykonaj zestawienie materiałowe niezbędne do wykonania przyłącza wodociągowego doprowadzającego wodę do budynku mieszkalnego zgodnie z załączoną dokumentacją. Dobierz odpowiednie narzędzia i sprzęt do jego montażu.

·         Określ średnicę przyłącza wodociągowego doprowadzającego wodę do budynku o zapotrzebowaniu wody 0,9l/s. Oblicz liniowe straty ciśnienia na przyłączu.

·         Zaplanuj czynności związane z wykonaniem połączenia wodociągowego z zastosowaniem opaski z rur z PVC zgodnie z dokumentacją budowlaną oraz z wytycznymi technicznymi obowiązującymi w tym zakresie.

·         Na podstawie kart katalogowych pomp wirowych dobierz pompę o wysokości podnoszenia, H = 55 m i wydajności Q = 25 m3/h. Wypisz dla wybranej pompy wielkościcharakterystyczne.

·         Mając dane charakterystyki dwu pomp przedstaw charakterystykę układu tych pomp współpracujących ze sobą przy połączeniu szeregowym i równoległym. Porównaj obydwa układy pod względem wydajności i wysokości podnoszenia.

·         Nazwij poszczególne elementy wyposażenia zbiornika hydroforowego opisane na schemacie kolejnymi cyframi.

·         Dokonaj klasyfikacji zbiorników wodociągowych ze względu na ich usytuowanie w stosunku do obszaru zasilania. Przedstaw lokalizację zbiorników na schemacie wodociągu.

·         Określ kolejność czynności dla sprawdzenia szczelności instalacji kanalizacyjnej w budynku niskim mieszkalnym, warunki przeprowadzenia badania oraz sposób jego dokumentowania.

·         Wykonano wykop szerokoprzestrzenny w gruncie piaszczystym przeznaczony pod kanał ściekowy. Długość wykopu wynosi 23m, głębokość wykopu 3,2m. Zwierciadło wody gruntowej kształtuje się na poziomie 199,31m,a poziom terenu wynosi 202,11m n.p.m .Twoim zadaniem jest:  narysować przekrój  wykopu i dokonać wyboru sposobu odwodnienia wykopu

·         Sporządź wykaz czynności, materiałów, sprzętu i narzędzi oraz środków ochrony osobistej dla wykonania studni rewizyjnej usytuowanej na przykanaliku. Podaj skład ekipy do wykonania zadania.

·         W  ulicy o nawierzchni z asfaltobetonu należy wykonać wykop wąsko przestrzenny pod przykanalik  d= 150 mm z PVC. Twoim zadaniem jest:  określenie głębokości ułożenia przykanalika; określenie czynności jakie należy wykonać; dokonanie wyboru narzędzi koniecznych do ręcznego wykonania robót; uzasadnienie wyboru.

·         Dokonaj wyboru pompy do przetłaczania ścieków o temperaturze 10 -35°C , wydajności 400m3/h i geometrycznej wysokości tłoczenia pompy H=2,5 m.

·         Wskaż podstawowe wyposażenie pompowni kanalizacyjnej zapewniające prawidłową jej pracę. Określ funkcje poszczególnych elementów wyposażenia.

TECHNOLOGIA WODY I ŚCIEKÓW    30 godz.

 

Działy tematyczne: 
1. Uzdatnianie wód  
2. Oczyszczanie ścieków i unieszkodliwianie osadów ściekowych

  Planowane zadania:

·         W próbce wody o objętości  500ml stwierdzono obecność  czterech bakterii E.C. Określ indeks coli wskazanej próbki wody.

·         Miano coli dla próbki wody wynosi 200. Ile bakterii E.C. i w jakiej objętości wody stwierdzono podczas badania.

·         Zaproponuj technologię odżelaziania wody, w której żelazo występuje w postaci kwaśnych węglanów Fe(HCO 3)2  przy zawartości żelaza do 8 mg/dm3. Przedstaw w formie schematu blokowego technologię odżelaziania wody. Omów procesy jakie odbywają się w poszczególnych urządzeniach.

·         Czy w uzdatnianiu wód można wyeliminować chlorowanie zastępując go ozonowaniem? Uzasadnij swoją odpowiedź,  porównując obydwa procesy.

·         Zaproponuj sposób uzdatniania wody podziemnej o znacznej zawartości związków wapnia i magnezu w postaci chlorków i siarczanów. Dobierz odpowiednie urządzenia i opisz zasadę ich pracy.

·         Zaproponuj rozwiązanie przydomowej oczyszczalni ścieków dla budynku jednorodzinnego. Przedstaw jej elementy w formie schematu i opisz ich zadania.

·         Wskaż wymagania dotyczące lokalizacji przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie nieruchomości.

ORGANIZACJA BUDOWY I EKSPLOATACJA SIECI KOMUNALNYCH  I INSTALACJI SANITARNYCH - 180 godz.

 

Działy tematyczne:
1. Obliczenia hydrauliczne sieci wodociągowej
2. Obliczenia hydrauliczne sieci kanalizacyjnej 
3. Organizacja robót i eksploatacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Działy tematyczne: 
1. Ujęcia wód  
2. Instalacje wodociągowe
3. Wodne instalacje przeciwpożarowe 
4. Instalacje kanalizacyjne 
5. Instalacje do odprowadzania wód opadowych 
6. Instalacje gazowe  21 godz.

  Planowane zadania:

·         Do odcinka sieci rozdzielczej dopływa woda w ilości 30l/s. Na odcinku rozbiór wody wynosi 8 l/s. Oblicz przepływ miarodajny wody.

·         Oblicz wielkość liniowych strat ciśnienia dla odcinka wodociągu długości 5 km, dla którego współczynnik jednostkowego oporu liniowego wynosi 25kPa/m. Oblicz całkowite straty ciśnienia, przy założeniu, że straty miejscowe stanowią 30% strat liniowych.

·         Określ spadek odcinka przewodu kanalizacyjnego o długości 10 m , dla którego rzędna początkowego punktu wynosi 102,00m n.p.m., rzędna końcowego punktu wynosi 101,80 m n.p.m.

·         Jaka ilość ścieków płynie odcinkiem kanału o długości 154 m z prędkością 1,25 m/s przy napełnieniu 0,56. Rzędne dna kanału na początku i końcu rozpatrywanego odcinka wynoszą245,6 m oraz 253,4 m.

·         Oblicz natężenie i prędkość przepływu ścieków w kanale o średnicy d=0,1 m, spadku i=20‰, przy napełnieniu wynoszącym 0,6 i współczynniku szorstkości 0,013 m-1/3/s.

·         Opracuj harmonogram budowy przyłącza wodociągowego o średnicy d=25 mm z rur PE, długości 12 m, prowadzonego na głębokości 1,6 m w gruncie kat. III.

·         Opracuj przykładowy projekt zagospodarowania placu budowy. Wskaż niezbędne jego wyposażenie. Zaproponuj rozwiązanie transportu na placu budowy

Planowane zadania:

·         Zaproponuj rodzaj ujęcia do poboru wody rzecznej. Opisz wymagania dla ujęć wód płynących.

·         Omów zasady lokalizacji studni kopanych na działce budowlanej.

·         Wykonaj schemat blokowy obrazujący podział ujęć wód z uwzględnieniem kryteriów podziału

·         Wykonaj zestawienie łączników do wykonania fragmentu instalacji wodociągowej w systemie KISAN, przedstawionej na schemacie.

·         Dobierz narzędzia do wykonania fragmentu instalacji wodociągowej z miedzi techniką lutowania miękkiego zgodnie z dokumentacją techniczną.

·         Zaplanuj czynności związane z montażem umywalki i podłączeniem jej do instalacji wykonanej z rur typu PEX/Al/PEX zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną instalacji.

·         Omów zasady wykonania instalacji przeciwpożarowej nawodnionej. Wskaż materiały potrzebne do jej montażu.

·         Zaproponuj wyposażenie sanitarne pomieszczenia łazienki w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Opracuj szkic pomieszczenia z rozmieszczeniem przyborów uwzględniający wymagania dotyczące sytuowania przyborów i wymagane przestrzenie robocze.

·         Dla budynku jednorodzinnego o wyposażeniu w przybory sanitarne pokazanym na podkładach architektoniczno-budowlanych wykonaj schematy połączenia poszczególnych przyborów z istniejącymi pionami. Dobierz średnice i opisz kształtki. Wykonaj zestawienie materiałów niezbędnych do wykonania tego fragmentu instalacji kanalizacyjnej.

·         Zaproponuj sposób odprowadzania wód opadowych z budynku niskiego o dachu dwupołaciowym. Uzasadnij przyjęte rozwiązanie.

·         Porównaj tradycyjny, grawitacyjny system odprowadzania wód opadowych z systemem podciśnieniowym. Wskaż wady i zalety obydwu systemów.

·         Budynek mieszkalny będzie zasilany gazem propan – butan z butli. Zaproponuj odbiorniki gazu w pomieszczeniu kuchni i łazienki, wielkość butli gazowej, przewody i ich uzbrojenie. Wskaż przepisy, jakie powinny być przestrzegane podczas montażu instalacji gazu płynnego. Zaproponuj miejsce usytuowania tych odbiorników kierując sie przepisami dotyczącymi odprowadzania spalin.

 

PRACOWNIA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ   90 godz.

Działy tematyczne:
1. Projektowanie  sieci  gazowych 

2. Projektowanie sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych  

Planowane zadania:

 • Uczeń otrzymuje ćwiczenie  polegające doborze średnic projektowanego gazociągu oraz wykonaniu  kosztorysu fragmentu sieci gazowej. Ćwiczenie w formie pisemnej oddaje do oceny.

 • Uczeń otrzymuje ćwiczenie  polegające na doborze średnic projektowanej sieci ciepłowniczej oraz wykonaniu  kosztorysu fragmentu sieci   ciepłowniczej. Ćwiczenie w formie pisemnej oddaje do oceny.
 • Uczeń otrzymuje ćwiczenie  polegające na sporządzeniu dokumentacji projektowej instalacji gazowej dla domu jednorodzinnego. Ćwiczenie oddaje do oceny.

 

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA SIECI KOMUNALNYCH  I  INSTALACJI SANITARNYCH    180 godz.

 

Działy tematyczne:
1. Projektowanie sieci wodociągowej 
2. Projektowanie przyłącza wodociągowego 
3. Projektowanie sieci kanalizacyjnej 
4. Projektowanie przyłącza kanalizacyjnego  10 godz.

Działy tematyczne:
1. Projektowanie instalacji wodociągowej  
2. Projektowanie instalacji ciepłej wody użytkowej
3. Projektowanie instalacji kanalizacyjnej  20 godz.

Planowane zadania:

·         Zaprojektuj fragment sieci wodociągowej wg założeń zawartych w instrukcji. Wykonaj obliczenia hydrauliczne sieci, narysuj profil podłużny sieci zaznaczając na nim linie ciśnień.

·         Oblicz koszt wykonania odcinka sieci wodociągowej przedstawionego na planie sytuacyjnym.

·         Dla przyłącza wodociągowego pokazanego na planie sytuacyjnym opracuj wykaz materiałów potrzebnych do jego montażu. Na podstawie dołączonych cenników oblicz koszt wykonania przyłącza.

·         Zaproponuj połączenie przyłącza wodociągowego z rur PE d=25mm z siecią wodociągową rozdzielczą PE d=100mm. Uzasadnij swój wybór. Dobierz narzędzia i sprzęt do wykonania połączenia.

·         Zaprojektuj przyłącze wodociągowe do budynku jednorodzinnego wykorzystując materiały wyjściowe określone w instrukcji ćwiczenia i załączony plan sytuacyjny obiektu.

·         Przez kanał o średnicy d=100 mm oraz spadku i=4% przepływa q=12,5l/s ścieków. Oblicz jaki będzie przepływ i prędkość ścieków przy napełnieniu kanału 70%.

·         Oblicz średnicę, napełnienie kanału i rzeczywistą prędkość przepływu ścieków w kanale kanalizacji ogólnospławnej przy spadku kanału i=5% oraz przy przepływie ścieków sanitarnych Q1 = 45l/s i ścieków deszczowych Q2 = 300l/s.

·         Oblicz odpływ ścieków z budynku mieszkalnego czterokondygnacyjnego, przy założeniu, że każde mieszkanie wyposażone jest w następujące przybory sanitarne: zlewozmywak (1 szt.), zmywarka do naczyń (1 szt.), wanna (1 szt.), natrysk (1 szt.), umywalka (2 szt.), miska ustępowa (1 szt.), bidet (1 szt.), pralka automatyczna (1 szt.).

·         Zaprojektuj przyłącze kanalizacyjne do odprowadzania ścieków sanitarnych z budynku jednorodzinnego, o wyposażeniu sanitarnym wg załączonej dokumentacji /projekt instalacji kanalizacyjnej i plan sytuacyjny budynku/.

Planowane zadania:

·         Na podstawie załączonej dokumentacji technicznej  instalacji wodociągowej sporządź opis techniczny.

·         Na podstawie przedstawionych rzutów instalacji wodociągowej wykonaj rozwinięcie aksonometryczne instalacji.

·         Dla budynku mieszkalnego wykonaj obliczenia wysokości wymaganego ciśnienia, porównaj je z ciśnieniem dyspozycyjnym oraz dokonaj doboru sposobu zaopatrzenia budynku w wodę.

·         Opracuj projekt instalacji wodociągowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego wg załączonej dokumentacji architektoniczno-budowlanej i założeń określonych
w instrukcji do ćwiczenia. Projekt powinien zawierać obliczenia hydrauliczne instalacji wodociągowej, rysunki /rzuty i rozwinięcie/,opis techniczny, wykaz materiałów do wykonania instalacji, przedmiar i kosztorys projektowanej instalacji.

·         Wykonaj obliczenia hydrauliczne dla instalacji ciepłej wody użytkowej przedstawionej w formie schematu

·         Na podstawie rzutów instalacji wodociągowej i ciepłej wody użytkowej wykreśl rozwinięcie płaskie instalacji

·         Opracowanie projektu instalacji ciepłej wody użytkowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego wg załączonej dokumentacji architektoniczno-budowlanej i założeń określonych
w instrukcji do ćwiczenia. Projekt powinien zawierać obliczenia hydrauliczne instalacji ciepłej wody użytkowej, rysunki /rzuty i rozwinięcie/,opis techniczny, wykaz materiałów do wykonania instalacji, przedmiar i kosztorys projektowanej instalacji.

·         Opracowanie projektu instalacji kanalizacyjnej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego wg załączonej dokumentacji architektoniczno-budowlanej i założeń określonych
w instrukcji do ćwiczenia. Projekt powinien zawierać obliczenia instalacji kanalizacyjnej, rysunki /rzuty i rozwinięcie/,opis techniczny, wykaz materiałów do wykonania instalacji, przedmiar i kosztorys projektowanej instalacji.

PRACOWNIA TECHNOLOGICZNA SIECI KOMUNALNYCH     60 godz.

Działy tematyczne: 
1. Posługiwanie się dokumentacją techniczną sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
2. Elementy kosztorysowania robót sieci wodociągowych i kanalizacyjnych  30 godz.

  Planowane zadania:

·         Dla fragmentu sieci wodociągowej przedstawionej na planie sytuacyjnym zaproponuj rozmieszczenie elementów uzbrojenia zgodnie z wymaganiami technicznymi dla sieci wodociągowej.

·         Odczytaj z profilu kanalizacji deszczowej informacje dotyczące zastosowanego materiału, określ średnice i spadki przewodów, zagłębienia przewodów w punktach węzłowych. Sporządź wykaz materiałów dla fragmentu sieci.

·         Dobierz urządzenie hydroforowe do zaopatrzenia budynku w wodę, w którym obliczeniowy przepływ wody 1,3 dm3/s, a wysokość minimalnego ciśnienia wody wynosi 16m.

·         Oblicz pojemność zbiornika otwartego dla osiedla wiejskiego przy dopływie grawitacyjnym wody do zbiornika. Maksymalny rozbiór wody to 1100 m2/d. Dopływ wody do zbiornika 42 m3/d.

·         Na podstawie katalogów dobierz typ pompy o parametrach: wydajność pompy Q = 2500 dm3/min, wysokość podnoszenia H = 15 m, ciecz to woda czysta o temperaturze 5°C - 20°C

·         Wykonaj obmiar robót przykanalika pokazanego na planie sytuacyjnym. Oblicz koszt materiałów zużytych do jego wykonania.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

 

 Pracownia wewnętrznych instalacji sanitarnych

 Pracownia wyposażona jest w sześć stanowisk, z możliwością pracy jednego lub dwóch uczniów na jednym stanowisku.

 Zakres wykonywanych ćwiczeń w pracowni dotyczy montażu i demontażu poszczególnych elementów sanitarnych jak i wykonywania instalacji sanitarnych w różnych technologiach:

 -         wykonywanie  połączeń instalacji  przewodów i armatury w różnych technologiach,

-         regulacja i naprawa armatury i urządzeń sanitarnych,

-         wykonywanie  instalacji centralnego ogrzewania,

-         wykonywanie instalacji wodociągowych wody zimnej i ciepłej,

-         wykonywanie instalacji kanalizacyjnej,

-         rozruch i regulacja centralnego ogrzewania,

  Stanowiska uczniowskie są wykonane zgodnie z standardami egzaminacyjnymi do powyższych zawodów. Uczniowie wykonują prace na podstawie rysunków technicznych, dobierają materiały, narzędzia i sprzęt oraz planują i wykonują zgodnie z wymaganiami egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Ponadto nasi uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w warunkach budowy. Pozyskujemy zlecenia dotyczące realizacji prac budowlanych takich jak:

 -  wykonywanie całościowe budynków jednorodzinnych,

 -  wykonywanie prac remontowych w budownictwie

Kategoria: