Technikum Nr 1,
ul. Towarnickiego 4, 35-010 Rzeszów

Tel. 17 748 21 50
sekretariat@zs1.resman.pl

POWER VET

Super User

POWER VET w Zespole Szkól Nr 1 w Rzeszowie

Ranga szkolnictwa zawodowego rośnie, a uczniowie coraz częściej dokonują wyboru szkoły dającej konkretny zawód. Aby na rynek pracy trafiali fachowcy o umiejętnościach i profesjach, na które jest zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy, konieczne jest podniesienie jakości kształcenia praktycznego. Zespół Szkół Nr 1 im. Ambrożego Towarnickiego wychodząc naprzeciw tym wymaganiom, postanowił położyć nacisk na jakość nauczania poprzez zastosowanie nauczania modułowego. Połączenie teorii, praktyki oraz międzynarodowych praktyk pozwoli szkole rozwijać się i stawać się konkurencyjnym ośrodkiem kształcenia zawodowego dla szkół w pobliżu dużych aglomeracji miejskich. Z tego powodu szkoła postanowiła sięgać po unijne środki które pozwolą wyróżnić nas na tle innych szkół jakością i nowoczesnymi rozwiązaniami z zakresu praktyk i staży. Dlatego powstał pomysł aby nasza placówka również skorzystała z możliwości wysłania uczniów i uczennic na staże i praktyki międzynarodowe. Do zrealizowania tego celu aplikowaliśmy do programu Erasmus+ w sektorze Kształcenie zawodowe, na etapie pisana projektu  pozyskano niezbędne informacje od zainteresowanych przedsiębiorców i przygotowano programy staży zawodowych dla uczniów i uczennic.

W czasie przygotowań zespół nauczycieli wyznaczył następujące podstawowe cele projektu:

1.     Zwiększenie skuteczności i jakości kształcenia praktycznego w szkole

2.     Poprawa przez uczestników stażu umiejętności zawodowych poszukiwanych na rynku pracy

3.     Poprawa znajomości języków obcych wśród uczniów i uczennic w tym terminologii technicznej

4.     Poznanie przez uczestników zasad funkcjonowania zakładów pracy i pracodawców na rynkach europejskich

5.     Zwiększenie szansy na zatrudnienie uczestników projektu na europejskim rynku pracy

6.     Wzmocnienie poczucia własnej wartości, wiary uczestników we własne siły poprzez poszerzenie horyzontów i nawiązanie kontaktów międzynarodowych

7.     Wzmocnienie rozwoju społecznego uczniów słabych i uzdolnionych zagrożonych wykluczeniem, pomagające im w uzyskaniu równowagi szans

8.     Rozwiniecie kompetencji interpersonalnych uczniów niezbędnych w codziennej pracy

9.     Rozwinięcie kompetencji interkulturowych

10.  Rozwój osobowy uczestników stażu

 

Od  grudnia 2015 realizujemy  dwa projekty  finansowane w ramach projektu Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego w ramach Programu  Operacyjnego  Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego na zasadach programu Erasmus+

„Młodzi budowlańcy praktykują w Niemczech” 2015-1-PL01-KA102-015190 realizowany w latach 2015-2017 we współpracy z Verein zu Förderung von Beschäftigung und Qualifizierung Bad Freienwalde e.V. zajmującą się organizacją staży w niemieckich przedsiębiorstwach w Bad Freienwalde , kwota  dofinansowania 335 368,89 PLN

 „Staż w Hiszpanii nowym wyzwaniem dla budowlańców z Polski” 2016-1-PL01-KA102-024566 realizowany w latach 2016-2018  we współpracy z Tribeka Training Lab zajmującą się organizacją staży w przedsiębiorstwach budowlanych w Maladze , kwota  dofinansowania 337 831,46 PLN

Ponieważ tylko część uczniów szkoły weźmie udział w projekcie konieczne było określenie sprawiedliwych i transparentnych zasad rekrutacji do projektu.
W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę następujące kryteria:

1.     Znajomość języka angielskiego;

2.     Wyniki z przedmiotów zawodowych;

3.     Bieżąca ocena z zachowania;

4.     Sytuacja rodzinna i materialna

Osoby które uzyskają największa liczbę punktów zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie z uwzględnieniem parytetów płci dla danego zawodu. Osoby pozostałe utworzą listę rezerwową. 

W każdym z  projektów weźmie udział 32 uczniów naszej szkoły, uczących się w zawodach technik budownictwa i technik urządzeń sanitarnych. Uczniowie ci na 4 tygodnie wyjadą na staże do niemieckich i hiszpańskich przedsiębiorstw. Mobilność edukacyjna uczniów biorących udział w projekcie ma wpłynąć na lepsze dostosowanie ich wiedzy, umiejętności i doświadczenia do współczesnych wymagań gospodarczych. Dzięki udziałowi w projekcie młodzi ludzie podniosą swe praktyczne kompetencje zawodowe, a także osobiste, organizacyjne, językowe i międzykulturowe, co ułatwi im funkcjonowanie w Europie. Przede wszystkim jednak młodzież zdobędzie doświadczenie w pracy na stanowiskach zgodnych z profilem nauki, pozna realia zatrudnienia, oczekiwania zagranicznego przedsiębiorcy, nauczy się dobrej organizacji pracy i współpracy w zespole, w wielokulturowym środowisku. Projekty przyniosą także wymierne korzyści szkole, której pracownicy podniosą swoje kompetencje organizacyjne, zawodowe, językowe i kulturowe. Organizacją pobytu uczniów w Niemczech zajmuje się nasz partner – Verein zu Förderung von Beschäftigung und Qualifizierung Bad Freienwalde e.V. a w Hiszpanii Tribeka Training Lab . Przed wyjazdem z każdym uczniem zostanie podpisana umowa oraz porozumienie o programie zajęć. Nabyte podczas staży kompetencje zostaną potwierdzone przez uznawane w Europie dokumenty ECVET, Europass Mobilność oraz certyfikaty krajowe wystawione przez organizację przyjmującą oraz szkołę. Wyjazdy zostaną poprzedzone dodatkowymi zajęciami przygotowawczymi w szkole. Podczas zajęć dowiedzą się na jaką intensywność pracy się przygotować, jak będzie wyglądał ich rozkład dnia i program zajęć, jaki jest regulamin akademika. Koordynator projektu  przeprowadzi dla uczniów warsztaty podnoszenia kompetencji osobistych i społecznych. Nauczyciele przedmiotów zawodowych omówią z uczniami zagadnienia wynikłe z programów staży oraz skonsultują z nauczycielem języka angielskiego specyficzne dla danego kierunku słownictwo branżowe. Na tej podstawie przeprowadzone zostaną zajęcia z języka branżowego. Ponadto zakupimy dla uczniów odzież roboczą wymaganą przez organizatora staży. Udział w projekcie jest bezpłatny. Koszty utrzymania, podróż, ubezpieczenie, kieszonkowe, wycieczki oraz pełny program kulturowy na miejscu zostaną pokryte z budżetu projektu

Opis projektu z folderu rozkłady

Mobilność 2015 W dniach 29.02 – 25.03.2016 grupa 16 uczniów Technikum Budowlanego z klas III A i B/c wraz z 2 opiekunami udała się na staż zagraniczny do Bad Freienwalde. W ramach realizowanego projektu uczestnicy stażu uczyli się pod okiem niemieckiego nauczyciela murowania i tynkowania, zadań praktycznych występujących podczas egzaminu praktycznego, tzw. kwalifikacji na koniec klasy trzeciej Technikum Budowlanego. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku. Każdy uczestnik stażu mógł w sposób praktyczny nauczyć się wiązań murarskich, obrzucania ściany naturalnym tynkiem. Zajęcia były dla wszystkich prawdziwą przygodą i szansą na zdanie w niedalekiej przyszłości egzaminu technicznego, a także szansą na wzbogacenie swoich umiejętności zawodowych i językowych. W sobotę i niedzielę realizowano zaś program kulturowy, w ramach którego uczniowie zwiedzali Berlin i Poczdam. Na koniec stażu w ramach podsumowania uczniowie uzyskali certyfikaty udziału w zajęciach od niemieckiej instytucji Była to pierwsza grupa uczestników projektu, którzy udali się na staż zagraniczny ze środków UE. Na przełomie maja i czerwca  2017 na staż pojedzie druga grupa, licząca również 16 uczniów i 2 opiekunów.

Prezentacja z pobytu 

  

Wywiad w Radiu Rzeszów:

https://drive.google.com/file/d/1HZ74VwPn0U7MGkAWPq5iGVp3LBWALvjL/view?usp=sharing

Prezentacje:

Prezentacja nr 1  

Prezentacja nr 2 

Prezentacja nr 3 

Prezentacja nr 4   

Prezentacja nr 5    

Prezentacja nr 6 

Prezentacja nr 7

Prezentacja nr 8

Prezentacja nr 9

Prezentacja nr 10

Prezentacja nr 11

 

Podsumowanie Projektu

RAPORT Z EWALUACJI PROJEKTU „Młodzi budowlańcy praktykują w Niemczech” 2015-1-PL01-KA102-015190

 Karta ta stanowi podsumowanie wyników ewaluacji mobilności i ewaluacji projektu, w tym osiągnięcia założonych w nim celów i prawidłowości jego przebiegu. Poniżej, w tabeli opisano najważniejsze wnioski wynikłe z zebranych dokumentów ewaluacyjnych, takich jak: - analiza ankiet ewaluacyjnych zebranych od uczniów, - raport z mobilności utworzony przez organizację przyjmującą, - sprawozdania od opiekunów, - sprawozdania uczniów na Mobility Tool+, - dokumenty stanowiące uznanie nabytych kwalifikacji (certyfikatów, dokumentów ECVET, Europass Mobility), oraz wnioski wynikłe z: - rozmów z uczniami, - rozmów stanowiących wymianę doświadczeń z partnerem zagranicznym, - dyskusji kadry szkolnej i zarządzającej projektem na temat wypełnienia celów projektu i prawidłowości jego przebiegu, - obserwacji realizacji poszczególnych działań projektowych, - przebiegu upowszechniania.

I. OCENA MOBILNOŚCI (POBYTU ZA GRANICĄ) I REALIZACJI CELÓW PROJEKTU W ODNIESIENIU DO UCZESTNIKÓW

1. Wnioski dotyczące oceny realizacji programów staży i ich trafności, co do założeń programowych Analiza dokumentów potwierdzających nabycie przez uczestników kwalifikacji pozwala stwierdzić, że program stażu został trafnie dobrany oraz zrealizowany zgodnie z założeniami programowymi. Uczestnicy oraz opiekunowie bardzo wysoko ocenili stopień realizacji programu staży zarówno w części merytorycznej (zawodowej) jak również w części kulturalno- integracyjnej. Bardzo wysoko oceniony został przez uczestników poziom nauczania w organizacji przyjmującej. Podobne zdanie wyrazili dyrektor organizacji wysyłającej podczas rozmowy z koordynatorem projektu po odbyciu wizyty monitorującej.

2.Wnioski dot. przyczynienia się staży do podniesienia kompetencji zawodowych i zdobycia doświadczenia zawodowego w obranych zawodach przez uczestników oraz wpływu staży na zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów Dzięki udziałowi w mobilności uczestnicy poprawili swoje kompetencje zawodowe, zdecydowany progres zauważa 14/16 uczestników, pozostali uważają, że raczej poprawili. Podobne odpowiedzi dotyczą wpływu na zwiększenie szans na zatrudnienie zarówno w kraju jak i za granicą

3. Wnioski dot. przyczynienia się staży do podniesienia kompetencji językowych, społecznych i organizacyjnych uczniów Z raportów uczestników jasno wynika, że pobyt na stażach przyczynił się do podniesienia kompetencji językowych, co zauważa 100 % uczestników. Na podniesienie kompetencji w zakresie innych języków ( dotyczy j. niemieckiego) zwraca uwagę 16/16 uczestników, co stanowi 100%.

Podobnie ocenianie są kompetencje społeczne i organizacyjne. Większość uczestników (ok. 90%) zdecydowanie stwierdza fakt podniesienia umiejętności organizacyjnych tj. planowanie i organizacja zadań, jak i kompetencji społecznych min. współpraca w grupie, adaptacja do nowych sytuacji, wzrost otwartości i tolerancji.

4. Wnioski dotyczące wpływu staży zagranicznych i programu kulturowego na podniesienie integracji międzykulturowej wśród uczniów Uczestnicy i opiekunowie wyrazili opinię, iż staże oraz program kulturowy podczas pobytu w Niemczech w istotny sposób wpłynął na wzrost integracji międzykulturowej wśród uczniów, większe zainteresowanie sprawami Europy oraz nauczył współpracy z osobami z innych środowisk. Uczniowie stali się bardziej otwarci na świat jego wielokulturowość. Po odbyciu stażu są sobie w stanie wyobrazić prace w wielokulturowym, złożonym środowisku

5. Wnioski dotyczące oceny organizacji mobilności (oceny opiekunów stażystów po stronnie partnera, warunków odbywania stażu, warunków pobytu w ośrodku) i oferowanego wsparcia, np. językowego ze strony partnera, a także otrzymanego wsparcie ze strony organizacji wysyłającej Uczestnicy oraz opiekunowie bardzo wysoko ocenili zaangażowanie obydwu organizacji w przygotowanie i przebieg mobilności. Wszyscy uczestnicy byli zadowolenie z wsparcia organizacji przyjmującej w postaci mentora oraz sposobu reagowania na problemy zgłaszane podczas stażu jak również pomoc w ich rozwiązywaniu. Na podstawie analizy ankiet przeprowadzonych po zajęciach przygotowujących do mobilności można stwierdzić, że uczestnicy byli zadowoleni zarówno z poziomu tych zajęć jak i czasu trwania oraz zawartości merytorycznej. Według uczestników oraz opiekunów stanowiły one cenny element wsparcia przed wyjazdem do kraju partnera.

6. Najważniejsze opinie uczestników i nauczycieli dotyczące mobilności Uczniowie i opiekunowie zwracali uwagę na bardzo dobre warunki zakwaterowania, przyjazną atmosferę w pracy i ośrodku, dobrą komunikacje z opiekunami staży i mentorem. W opinii wielu uczestników było to dla nich jedno z najważniejszych doświadczeń zawodowych i życiowych do tej pory.

 II. OCENA SPEŁNIENIA CELÓW PROJEKTU ODNOSZĄCYCH SIĘ DO ORGANIZACJI PARTNERSKICH I WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ

1. Wnioski dotyczące wpływu projektu na poprawę kompetencji językowych, organizacyjnych i zarządzania kadry szkoły i partnera Organizacja mobilności oraz zarządzanie projektem miało istotny wpływ na poprawę umiejętności organizacyjnych obydwu organizacji, a w szczególności organizacji wysyłającej, która po raz pierwszy realizowała tego typu przedsięwzięcie w odniesieniu do szkolnictwa zawodowego. Uczestnictwo w projekcie w istotny sposób przyczyniło się do wzrostu kompetencji z zakresu zarządzania kadry a szczególnie koordynatora projektu. Pomocne okazały się szkolenia organizowane w czasie trwania projektu przez NA oraz materiały publikowane na stronach FRSE. Mobilność wpłynęła również w istotny sposób na poprawę kompetencji językowych kadry oraz zmotywowała do dalszego kształcenia w tym kierunku poprzez uczestnictwo większej ilości nauczycieli w kursach językowych. Koordynatorka organizacji wysyłającej w celu efektywniejszego zarządzania bieżącym projektem oraz innymi podobnymi w przyszłości podjęła się pisania innych projektów mobilności , w tym kurs szkoleniowy dla nauczycieli ZS Nr 1 w ramach akcji KA1 Edukacja szkolna. W ramach tego projektu POWER SE 18 nauczycieli wyjedzie na kursy językowe lub informatyczne do ośrodka ETI Malta, a następnie na Job shadowing  do partnerskiej szkoły 1st Lyceo In Elefsina w Grecji z którą planujemy kolejne projekty współpracy. ZS Nr 1 w Rzeszowie poszerzył wymiar europejski szkoły i konsekwentnie realizuje Europejski  Plan Rozwoju.

2. Wnioski dotyczące wpływu projektu na poprawę świadomości międzykulturowej, w tym na polu edukacji kadry szkoły i partnera

III. OCENA PRZEBIEGU PROJEKTU

1. Opis przebiegu rekrutacji, przygotowania i upowszechniania, itp. oraz prawidłowości ich przebiegu. Rekrutacja do projektu przebiegała zgodnie z założeniami zawartymi we wniosku. Odbyła się w terminowo i bez konieczności przeprowadzania dodatkowego naboru zrekrutowano 16 uczestników. Bez problemu i zgodnie z harmonogramem przeprowadzono przygotowanie do mobilności. Uczestnicy otrzymali wsparcie językowe w zakresie słownictwa branżowego w języku niemieckim, wsparcie kulturowe oraz pedagogiczne. Mając na uwadze jakość przygotowania do mobilności, po konsultacji z nauczycielami języków obcy oraz uczestnikami zorganizowane zostały zajęcia z języka niemieckiego i  angielskiego zawodowego. Upowszechnianie projektu odbyło się zgodnie z przyjętym harmonogramem i obejmowało szereg działań sprzężonych z promocją szkoły oraz rekrutacją nowych uczniów.

2. Problemy, trudności pojawiające się podczas mobilności, aspekty wymagające poprawy w przyszłości, wskazówki, co do polepszenia realizacji kolejnych projektów, ewentualne wyjaśnienia Wydaje się, że aspektem wymagającym poprawy w przyszłości jest dobór opiekunów na czas mobilności tak aby ich zaangażowanie w przebieg projektu przez cały czas jego trwania było maksymalnie duże. Istotna jest również terminowość działań, szczególnie na etapie upowszechniania projektu oraz lepsze ich dokumentowanie. W tym celu dobrze jest powołać dodatkowe osoby do pracy w zespole projektowym, które odpowiadałyby za kontakt z jak największa ilością zainteresowanych informacją o projekcie stron oraz czuwały nad strona medialna zadania. Uczestnictwo w mobilności zagranicznej oraz przebywanie w wielokulturowym środowisku w istotny sposób przyczyniło się do wzrostu świadomości życia i pracy w środowiskach o charakterze ponadnarodowym. Uzmysłowiło konieczność poprawy kompetencji językowych nauczycieli w celu zacieśnienia współpracy z zagranicznymi partnerami oraz możliwości korzystania z obcojęzycznych materiałów edukacyjnych. Poprawiło stopień samooceny kadry.

3. Wnioski dotyczące oceny współpracy z partnerem

 Współpraca z organizacja przyjmująca przebiegała zgodnie z założeniami. Nie napotkano problemów natury komunikacyjnej czy technicznej. Szczególnie pomocny okazał się kontakt z mentorem strony przyjmującej p.Wiolettą Beyer  zarówno przed mobilnością jak i w jej trakcie. Dzięki temu zacieśniliśmy nasza współpracę z partnerem. Dzięki zdobytym doświadczeniom w nawiązywaniu współpracy zagranicznej udało się nam znaleźć nowego partnera do kolejnych projektów. W trakcie trwania projektu zmienił się koordynator organizacji pryzmującej co nieznacznie wpłynęło na przebieg praktyk i spowodowało drobne problemy  organizacyjne , na szczęście udało się je sprawnie rozwiązać.

4. Wnioski dotyczące wpływu projektu na podniesienie rangi szkoły i jej umiędzynarodowienie oraz zwiększenie mobilności zawodowej/edukacyjnej w regionie

Udział w projekcie umocnił pozycję szkoły na rynku edukacyjnym jako placówki otwartej na nowoczesność i promującej wysokie standardy pracy i wychowania. Szkoła zaczęła być postrzegana jako atrakcyjne miejsce nauki, gdzie uczniowie mają szansę brać udział w zagranicznych mobilnościach zawodowych a przez to być przygotowanym do skutecznego zaistnienia na rynku pracy bądź bardziej świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia. Na uwagę zasługuje fakt iż stażyści biorący udział w projekcie  uzyskali wysokie wyniki na egzaminach maturalnym i zawodowym. Analiza losów uczestników pozwala stwierdzić, że w większości dostali się na studia kierunkowe bądź podjęli prace w zawodzie. Wszyscy uczestnicy oraz ich rodzice doceniają wpływ projektu na ich obecne osiągnięcia. Sukcesem zakończonego projektu jest również duże zainteresowanie młodzieży z klas technikum kolejnymi stażami zagranicznymi i duża motywacja do osiągania jak najlepszych wyników w nauce aby wziąć w nich udział.

Najważniejsze rezultaty projektu „Młodzi budowlańcy praktykują w Niemczech” jako część projektu POWER „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”

ž  Rezultaty nowe kwalifikacje zawodowe

ž  wzrost kompetencji językowych

ž  nowe doświadczenie kulturowe

ž  pobudzenie motywacji

ž  poprawa wyników w nauce

ž  poznanie europejskich standardów pracy

ž wzrost samooceny

Koniec roku - upowszechnianie  Ewaluacja - Gościniec

 

Podsumowanie projektu staż w Hiszpanii RAPORT Z EWALUACJI PROJEKTU Staż w Hiszpanii

 

 

 

Kategoria: