Technikum Nr 1,
ul. Towarnickiego 4, 35-010 Rzeszów

Tel. 17 748 21 50
sekretariat@zs1.resman.pl

Koła przedmiotowe w Technikum

Super User

KOŁO KONSTRUKCYJNO-TECHNOLOGICZNE

 Szkolne koło budowlane - dla uczniów szczególnie zainteresowanych poszerzaniem swojej wiedzy z przedmiotów: budownictwo z technologią, materiały budowlane i prawne podstawy działalności zawodowej, ma za zadanie ukierunkować i pogłębić wiedzę a tym samym umożliwić dokładniejsze przygotowanie do Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

W ramach tych zajęć młodzież jest wdrażana do szukania nowości budowlanych, wspierania w kształtowaniu umiejętności zastosowania wiedzy w praktycznych zadaniach problemowych, zachęcania do zdrowej rywalizacji opartej na współpracy i aktywności w zdobywaniu wiedzy. 

PROGRAM KOŁA

  1. Program adresowany do uczniów klas 3 i 4 , 4- letniego Technikum Budowlanego kierunku: technik budownictwa, szczególnie zainteresowanych poszerzeniem swej wiedzy z przedmiotów jak:

 • budownictwo z technologią

 • prawne podstawy działalności zawodowej

 • utrzymanie zasobów budowlanych

 • kosztorysowanie i normowanie

  2. Program pracy z uczniem zdolnym w ramach Koła Budowlanego ma na celu ukierunkować i pogłębić wiedzę uczniów i umożliwić tym samym dokładniejsze przygotowanie ich do OWiUB jak również zachęcić do podjęcia w dalszej perspektywie studiów inżynierskich o kierunku budowlanym.

 3. Cele główne programu:

 • kształcenie umiejętności szukania informacji, logicznego myślenia, analizowania wiedzy celem zastosowania w konkretnej sytuacji,

 • poszerzenie wiedzy o nowe materiały budowlane w kontekście ich parametrów technicznych i zastosowania, interpretacji wyników badań laboratoryjnych którym są poddawane materiały budowlane,

 • wdrażanie uczniów do korzystania z profesjonalnych poradników majstra i kierownika budowy oraz literatury dla studentów kierunków budowlanych studiów politechnicznych,

 • wspieranie uczniów w śledzeniu zmian w prawie budowlanym .polskich normach i uczenie prawidłowej interpretacji zapisów w powiązaniu z zastosowaniem praktycznym,

 • zdobycie umiejętności rysowania rzutów i przekroi skomplikowanych rozwiązań elementów budowlanych, w tym również detali architektonicznych,

 • poszerzenie wiedzy z fizyki budowli poprzez rozwiązywanie zadań z projektowania przegród budowlanych z izolacją cieplną, akustyczną i wodoszczelną,

 • zachęcanie do zdrowej rywalizacji opartej na współpracy i wzajemnej życzliwości kształtowanie postawy aktywności i odpowiedzialności za proces zdobywania wiedzy.

 4. Realizacja programu w oparciu głównie o metody aktywizujące jak:

 • metoda projektów

 • dyskusja

 • rozwiązywanie zadań problemowych z położeniem nacisku na samodzielną pracę uczniów.

 5. Wdrażanie programu:

 • konsultacje dla uczniów ukierunkowujące pracę samodzielną w domu,

 • organizowanie wyjść uczniów na profesjonalnych seminaria techniczne wyposażenie uczniów w czasopisma zawodowe (Atlas Budowlany),

 • udział uczniów w wycieczkach dydaktycznych i szkoleniach firm budowlanych dostęp do Internetu i bazy szkolnej CD,

 • praca samodzielna w czytelni szkolnej.

  6. Propagowanie nowości budowlanych - przegląd:

 • filmów dydaktycznych o nowych technologiach budowlanych,

 • przegląd prasy branżowej,

 • katalogi, foldery i ulotki informacyjne o wyrobach i technologiach budowlanych.

  7. Organizacja i udział w:

 • szkoleniach branżowych

 • wycieczkach dydaktycznych do firm budowlanych

 • wycieczkach dydaktycznych do laboratorium w Politechnice Rzeszowskiej

 • wycieczkach na place budowy.

  8. Spotkania z ludźmi sukcesu branży budowlanej.

KOŁO ARCHITEKTURY

PROGRAM KOŁA ARCHITEKTURY

 • Rozszerzenie umiejętności i ćwiczenie biegłości w zakresie perspektywy pionowej,

 • zapoznanie z zagadnieniami budownictwa regionalnego - drewnianego (chałupy, obiekty sakralne, użyteczności publicznej, konstrukcje drewniane: dachy ściany,

 • rysowanie obiektów architektury według zadanych rzutów prostokątnych,

 • rysowanie z natury obiektów zabytkowych (meble, budynki) z ubiegłych epok,

 • rysowanie zieleni i krajobrazu,

 • rysowanie detali architektonicznych: głowicy kolumny, bazy kolumny, rozety, gzymsu, sztukaterii,

 • rysowanie wnętrz (np. średniowieczne, współczesne),

 • rysowanie "z pamięci" obejrzanych uprzednio obiektów.

 

KOŁO SYMPATYKÓW BUDOWNICTWA

Szkolne koło sympatyków budownictwa adresowane jest dla uczniów szczególnie zainteresowanych budownictwem. Zajęcia dodatkowe dla uczniów technikum budowlanego w ramach KSB odbywają się raz w tygodniu. Koło ma za zadanie ukierunkować i pogłębić wiedzę oraz przygotować do Olimpiad „Buduj z pasją” i „Wiedzy i Umiejętności Budowlanych”

W ramach zajęć młodzież jest wdrażana do:
• szukania nowości budowlanych, 
• korzystania z profesjonalnych poradników,
• analizowania wiedzy celem zastosowania w konkretnej sytuacji,
• śledzenia zmian w prawie budowlanym i polskich normach,
• posługiwania się programem Auto CAD,
• zdrowej rywalizacji opartej na współpracy i wzajemnej życzliwości. 

Celem koła jest zachęcić do podjęcia w dalszej perspektywie studiów inżynierskich o kierunku budowlanym lub pokrewnym.

Uczniowie uczestniczą w warsztatach, szkoleniach i seminariach naukowo- technicznych organizowanych m.in przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa o/Rzeszów, Państwową Inspekcje Pracy, Politechnikę Rzeszowską itp. 

W ramach KSB organizowane są spotkania z przedstawicielami firm budowlanych i ludźmi sukcesu branży budowlanej oraz wycieczki dydaktyczne, wyjścia na „Targi budowlane” i inne wyjścia zorganizowane.

 

KOŁO KOSZTORYSOWE

PROGRAM KOŁA

 Zajęcia będą prowadzone  dla uczniów klas III i IV TB. Celem koła jest przygotowanie uczniów do egzaminu zawodowego z przedmiotów: kosztorysowanie i technologia budownictwa. W ramach zajęć będą rozwiązywane zadania z przedmiaru robót, wykonywania zestawień nakładów rzeczowych, kosztorysy wykonywane metodą szczegółową i uproszczoną. Będą rozwiązywane zadania egzaminacyjne z ubiegłych lat oraz zadania wzorowane na zadaniach egzaminacyjnych. Uczniowie będą pogłębiać umiejętności posługiwania się programem komputerowym do kosztorysowania - Norma-Pro oraz będą uczyć się korzystać z tablic KNR i wykonywania zadań drogą rachunkową na podstawie tablic KNR.

   I. Przedmiar robót:

 • Przedmiar robót ziemnych, konstrukcji betonowych i żelbetowych, konstrukcji murowych, robót tynkarskich, robót malarskich, konstrukcji dachów drewnianych i pokryć, podłóg, posadzek i innych robót wykończeniowych, rusztowań i deskowań.

   II. Wykonywanie zestawień nakładów rzeczowych i kosztorysów robót: 

 • Wykonywanie zestawień nakładów rzeczowych i kosztorysów robót ziemnych, betonowych i żelbetowych, konstrukcji murowych, robót tynkarskich, robót malarskich, konstrukcji dachów drewnianych i pokryć, posadzek i innych robót wykończeniowych, rusztowań i deskowań.

  III – Rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych z lat ubiegłych i zadań wzorowanych na zadaniach egzaminacyjnych.

    

 

TECHNIK URZĄDZEN SANITARNYCH

  

 


KOŁO INSTALACYJNE
PROGRAM KOŁA INSTALACYJNEGO

Koło instalacyjne prowadzone będzie dla zainteresowanych uczniów klasy IV w zawodzie technik urządzeń sanitarnych pod kątem powtórzenia wiadomości przed egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

 

Proponowana tematyka koła: 

 • Zasady projektowania instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych i gazowych /materiały wyjściowe, kolejność działań/.

 • Zasady wykonywania obliczeń hydraulicznych w/w instalacji.

 • Zasady montażu instalacji, przyborów i armatury instalacyjnej.

 • Czynności technologiczne przy montażu instalacji.

 • Zasady  doboru pomp,  urządzeń hydroforowych,  wodomierzy,  ćwiczenia w korzystaniu z dostępnych źródeł informacji technicznej /wytyczne projektowania, katalogi doboru urządzeń, armatury, nomogramy do doboru średnic przewodów, określania strat ciśnienia itp.

 • Zasady wykonywania dokumentacji technicznej, elementy składowe, stosowane oznaczenia graficzne.

 • Analiza dokumentacji technicznych instalacji sanitarnych.

 • Analiza przykładowych testów z zakresu wiedzy zawodowej.