T E C H N I K U M  NR 1

W ZESPOLE  SZKÓŁ NR 1 W RZESZOWIE


TECHNIKUM BUDOWLANE 4-LETNIE

DO STRONY GŁÓWNEJ

 
 

PODRĘCZNIKI ELEKTRONICZNE

 
 
 

PODRĘCZNIKI W POSTACI ELEKTRONICZNEJ - NAUCZANIE MODUŁOWE

TECHNIK BUDOWNICTWA

TECHNIK URZĄDZEŃ SANITARNYCH

 

 

MURARZ

BETONIARZ - ZBROJARZ

 • 01 - wykonywanie murów z przewodami kominowymi
 • 02 - wykonywanie ścian działowych
 • 03 - wykonywanie sklepień, nadproży i stropów murarskich
 • 04 - wykonywanie gzymsów i układów rolkowych
 • 05 - wykonywanie okładzin ściennych z ceramiki i kamienia
 • 06 - wykonywanie napraw, remontów i rozbiórek konstrukcji murowych
 • 07 - wykonywanie tynków wewnętrznych
 • 08 - wykonywanie tynków zewnętrznych
 • 09 - wykonywanie tynków specjalnych
 • 10 - wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich
 • 11 - wykonywanie robót ciesielskich
 • 12 - wykonywanie izolacji
 • 13 - osadzanie stolarki, ślusarki i innych elementów

 

 • 01 - organizacja stanowiska pracy robót zbrojarskich
 • 02 - przygotowanie zbrojenia
 • 03 - montaż zbrojenia
 • 04 - organizacja stanowiska pracy do robót betoniarskich
 • 05 - wykonywanie deskowań i form
 • 06 - wykonywanie mieszanki betonowej i zapraw
 • 07 - układanie, zagęszczanie i pielęgnacja betonu
 • 08 - wykonywanie elementów monolitycznych
 • 09 - wykonywanie elementów prefabrykowanych
 • 10 - wykonywanie remontów i napraw konstrukcji betonowych

 

 

CIEŚLA

POSADZKARZ

 • 01 - Dobieranie narzędzi, maszyn i sprzętu do robót ciesielskich
 • 02 - Wykonywanie podstawowych pomiarów w robotach ciesielskich
 • 03 - Ręczna obróbka drewna
 • 04 - Mechaniczna obróbka drewna
 • 05 - Wykonywanie połączeń i złączy ciesielskich
 • 06 - Wykonywanie i demontaż rusztowań drewnianych
 • 07 - Wykonywanie drewnianych ścian szkieletowych
 • 08 - Wykonywanie ścian wieńcowych
 • 09 - Wykonywanie stropów drewnianych
 • 10 - Wykonywanie wiązarów i dźwigarów dachowych
 • 11 - Deskowanie fundamentów i stóp fundamentowych
 • 12 - Deskowanie ścian i słupów
 • 13 - Deskowanie stropów
 • 14 - Deskowanie schodów
 • 15 - Zabezpieczanie ścian wykopów
 • 16 - Wykonywanie napraw konstrukcji ciesielskich
 • 17 - Zabezpieczanie drewna
 • 18 - Rozliczanie robót ciesielskich
 • 19 - Dobieranie narzędzi i sprzętu do robót montażowych
 • 20 - Wykonywanie podstawowych pomiarów w robotach budowlanych
 • 21 - Montowanie elementów ściennych
 • 22 - Montowanie drewnianych konstrukcji dachowych
 • 23 - Wykonywanie montażu stropów i stropodachów
 • 24 - Wykonywanie montażu schodów drewnianych
 • 25 - Wykonywanie podłóg z gotowych elementów drewnianych
 • 26 - Wykonywanie rusztowań do robót montażowych
 • 27 - Rozliczanie robót montażowych
 • 01 - Dobieranie materiałów i sprzętu do robót posadzkarskich 
 • 02 - Przygotowanie zapraw, klejów i mieszanek betonowych
 • 03 - Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych
 • 04 - Wykonywanie izolacji termicznych i akustycznych
 • 05 - Wykonywanie podkładów pod posadzki
 • 06 - Wykonywanie posadzek jastrychowych
 • 07 - Wykonywanie posadzek z drewna i materiałów drewnopochodnych
 • 08 - Wykonywanie posadzek z materiałów mineralnych
 • 09 - Wykonywanie posadzek z tworzyw sztucznych
 • 10 - Dobieranie materiałów i sprzętu do robót okładzinowych
 • 11 - Przygotowanie zapraw, klejów i zaczynów gipsowych
 • 12 - Wykonywanie okładzin z materiałów mineralnych
 • 13 - Wykonywanie okładzin z tworzyw sztucznych
 • 14 - Wykonywanie okładzin z drewna i materiałów drewnopochodnych

MONTER IZOLACJI BUDOWLANYCH

TECHNIK GEODETA

 • 01 - Wykonywanie podstawowych robót ciesielskich
 • 02 - Wykonywanie podstawowych robót betoniarskich i zbrojarskich
 • 03 - Wykonywanie podstawowych robót murarskich
 • 04 - Wykonywanie podstawowych robót tynkarskich
 • 05 - Wykonywanie podstawowych robót malarskich
 • 06 - Wykonywanie podstawowych robót ślusarskich
 • 07 - Dobieranie materiałów, narzędzi i sprzętu do wykonywania izolacji wodochronnych
 • 08 - Wykonywanie izolacji wodochronnych z materiałów bitumicznych
 • 09 - Wykonywanie izolacji wodochronnych z tworzyw sztucznych i zapraw
 • 10 - Wykonywanie izolacji wodochronnych zbiorników
 • 11 - Dobieranie materiałów, narzędzi i sprzętu do izolacji termicznych
 • 12 - Wykonywanie izolacji termicznych budynków
 • 13 - Wykonywanie izolacji termicznych elementów sieci i urządzeń ciepłowniczych
 • 14 - Wykonywanie izolacji termicznych kotłów, turbin i pieców przemysłowych 
 • 15 - Wykonywanie izolacji zimnochronnych rurociągów i komór chłodniczych
 • 16 - Dobieranie materiałów, narzędzi i sprzętu do izolacji akustycznych i przeciwdrganiowych
 • 17 - Wykonywanie izolacji akustycznych w budynkach
 • 18 - Wykonywanie izolacji przeciwdrganiowych maszyn i urządzeń przemysłowych
 • 19 - Wykonywanie izolacji akustycznych obiektów o podwyższonych wymaganiach akustycznych 
 • 20 - Wykonywanie powłok antykorozyjnych na powierzchniach metalu
 • 21 - Wykonywanie zabezpieczeń przed korozją biologiczną i działaniem ognia
 • 22 - Wykonywanie powłok chemoodpornych
 • 01 - Stosowanie instrumentów geodezyjnych
 • 02 - Posługiwanie się mapami stosowanymi w geodezji
 • 03 - Posługiwanie się jednostkami miar, skal oraz współrzędnymi geodezyjnymi
 • 04 - Stosowanie przepisów bhp
 • 05 - Opracowywanie mapy sytuacyjnej
 • 06 - Aktualizacja mapy sytuacyjnej na podstawie pomiarów terenowych
 • 07 - Opracowywanie przekrojów podłużnych i poprzecznych
 • 08 - Wykonywanie mapy warstwicowej
 • 09 - Stosowanie rachunku współrzędnych w obliczeniach geodezyjnych
 • 10 - Wykorzystanie teorii błędów do opracowania pomiarów geodezyjnych
 • 11 - Projektowanie, pomiar i wyrównanie osnowy geodezyjnej
 • 12 - Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i sytuacyjno-wysokościowych
 • 13 - Sporządzanie mapy sytuacyjno-wysokościowej na podstawie pomiarów terenowych
 • 14 - Stosowanie technologii GPS w pomiarach geodezyjnych
 • 15 - Projektowanie i wytyczanie osnowy realizacyjnej
 • 16 - Prowadzenie geodezyjnej obsługi budowy i eksploatacji obiektów budowlanych
 • 17 - Prowadzenie geodezyjnej obsługi budownictwa drogowego, kolejowego i wodnego
 • 18 - Tyczenie i inwentaryzacja obiektów sieci uzbrojenia terenu
 • 19 - Wykonywanie pomiarów realizacyjnych w terenie
 • 20 - Stosowanie przepisów prawnych w geodezji
 • 21 - Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków
 • 22 - Wykonywanie prac geodezyjnych do celów prawnych
 • 23 - Sporządzanie mapy do celówprawnych
 • 24 - Opracowanie fotogrametryczne zdjęć lotniczych, satelitarnych i naziemnych
 • 25 - Wykorzystanie materiałów fotogrametrycznych do sporządzenia mapy
 • 26 - Prowadzenie działalności geodezyjnej
 • 27 - Posługiwanie się językiem obcym zawodowym
   

 

DO GÓRY STRONY
DO GÓRY STRONY